Какви документи за кандидатстване трябва да представя?
 

Необходимите документи за кандидатстване можете да видите на следната страница: Документи

Какво трябва да знам при подготовката на документите?

Важно е да знаете, че документите с номера от № 2 до № 8 трябва да са с оригинален мокър печат, а не ксерокопия. Пример 1Пример 2 Пример 3 Пример 4

Какъв е крайният срок за подаване на документи?

Крайният срок за подаване на документите е 30.09.2022 г. При записване в университета задължително трябва да представите оригиналната си диплома.

Какъв е размерът на годишната такса, която трябва да заплатя за обучението си?

Таксите за обучение са за една учебна година в размер на: Годишни такси

Какво трябва да знам при внасянето на таксата за обучение?

Банковият документ за платена такса за обучение трябва да бъде на Вашето име. Не вписвайте имената на родителите си или на други Ваши посредници!

Как мога да дойда в България?

Трябва да получите входна виза за обучение в България. Визата се получава в Консулската служба на Р България, във Вашата страна, след като представите следните документи:

 • Удостоверение от МОН, с което се удостоверява, че сте одобрен за обучение в Русенски университет;
 • Удостоверение, че имате резервирано място в студентските общежития на Университета;
 • Документ за внесена такса за обучение.

Как да получа входна виза – тип „Д” за България?

Получаване на виза

Каква такса трябва да платя за издаването на входна виза за България?

Таксата за издаване на визата е 50 EURO.

Какво трябва да знам за задграничния си паспорт, преди да отпътувам за България?

Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.10.2023 г.

Какво трябва да направя веднага след пристигането си в Русе?

След пристигането си в Русе, трябва да получите разрешение за продължително пребиваване от Областна Дирекция „Полиция”.

Къде мога да получа информация за документите, които ще ми бъдат необходими при издаването на документ за дългосрочно пребиваване?

Указания за необходимите документи и учреждения, в които да се подават тези документи можете да получите в Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет.

Какъв е размерът на таксата, която трябва да заплатя за издаването на документ за дългосрочно пребиваване?

Таксата за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р България е в размер на 50 EURO. Тази такса се заплаща всяка година.

Мога ли да бъда настанен в студентските общежития?

Всички чуждестранни студенти от подготвителен и първи курс, ако желаят могат да бъдат настанени в студентските общежития на Русенския университет. Чуждестранните студенти се настаняват в общежитията в стаи, със самостоятелен санитарен възел. Настаняването в студентските общежития става всеки ден от 8.00 до 15.00 ч., без събота и неделя.

Какъв е размерът на месечния наем, който трябва да заплатя за студентските общежития?

Цената на едно легло е до 60 EURO на месец.

Какъв ще бъде размерът на разходите ми за храна за един месец?

Разходите за храна в гр. Русе са около 250 EURO на месец.

Как ще получа разрешение за продължително пребиваване в Република България?

Условията и редът за издаване на разрешения за продължително пребиваване на чужденци, приети за редовно обучение във висшите училища, са регламентирани в Закона за чужденците в Република България и Новия правилник за прилагане на Закона за чужденците, в сила от 05.07.2011 година.
  Заявленията за получаване право на продължително пребиваване се подават в група „Миграция” при ОД МВР- Русе, не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденците на територията на България. За нарушаването на това изискване глобата е до 500 лева. Към заявлението трябва да се прилагат:

 1.  Копие на редовен документ за задгранично пътуване със:
  • страниците на снимката;
  • страницата с личните данни;
  • страницата с визата по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/, когато такава се изисква
  • страницата с печата за последното влизане в страната;
  За сверяване на автентичността се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване
 2. Документ за платена държавна такса /в размер на 10 лв./ по чл.10, ал.3 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 3. Доказателства за осигурено жилище /договор за наем, настанителна заповед и т.н./
 4. Задължителна медицинска застраховка /за искания срок на пребиваване/, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено па Закона за здравното осигуряване /ако студентът се ползва от здравно осигуряване, е желателно този факт да се отразява в удостоверенията, издавани от Русенския университет/.
 5. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България./Документ удостоверяващ, че чужденецът получава стипендия и /или удостоверение от банка за наличие на 560 лв. за всеки месец за пребиваване в страната и т.н./
 6. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България издадено от Министерството на образованието, младежта и науката и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът се обучава през съответната година.
 7. Доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/.
 8. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата обичайното му пребиваване- при първоначалното подаване на заявлението /включително и за виза Д/.

  Заявленията се разглеждат в срок от 14 дни, като резултатът се съобщава писмено на чужденеца, след което следва да заплатят съответната такса по чл.10, ал.1, т1 и 2 от Тарифа №4 за разрешения срок на пребиваване в размер на 100 лева.