​​​​​

​ Специалности​​ОКС "Бакалавър"     ​ОКС "​Магистър"
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
​Редовна форма 
на обучение
​Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия​3110 €​3110 €​
Всички останали специалности с обучение на бълг. език​2500 €​1250 €​​2510 €​1255 €
​Всички останали специалности с обучение на чужд език
​3010 €​1756 €3010 ​€1756 €​
Европеистика и регионално сътрудничество на английски език в БРИЕ
​1810 
Европеистика и публична администрация на английски език в БРИЕ
1810 

 

​ ​ Специалности​                                           ​ ОНС "Доктор"
​​Eзиков курс
Редовна 
форма на 
обучение
​Редовна форма 
на обучение
Задочна форма 
на обучение
Кинезитерапия
​3600 €​
2000 €
​Всички останали специалности с обучение на бълг. език​3010 €​1505 €2000 €
Всички останали специалности с обучение на чужд език
​3510 €​1756 €​2500 €

 

Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такса , когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.
Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

 Българи, живеещи извън Република България се приемат за студенти, докторанти и специализанти в български държавни висши училища:

 - по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС 103/1993 г.

- по реда и условията за кандидатстване на български граждани


Таксите за обучение са утвърдени със Заповед на Ректора на Русенския университет № 625 от 21.05.2021 г на основание Решение № 373 на Министерския съвет от 22 април 2021 г. и Решение на Академичния съвет № 5.2 от 29.01.2021 г. 

Таксите за обучение се утвърждават всяка година до 30 май от Министерския съвет на Република България. 

Адрес на Русенския университет

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти", 
ул. "Студентска" № 8
7017 Русе, Република България
Важно:
Срок за подаване на документи за студенти – 30 септември 2022 год. 
Срок за подаване на документи за докторанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за специализанти – постоянен.
Срок за подаване на документи за изучаване на български език или английски език– 30 септември 2022 год.​

​​​