ВРЪЧЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ ОТ ЦПО – 

ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

На 12 декември Венцислава Ангелова, учител от ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра, получи удостоверение за един квалификационен кредит за представяне на доклад в секция „IT и технически науки“ в Научната конференция с международно участие, организирана от Филиал – Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 28 октомври 2022 г. Ръководителят на секцията доц. д-р Евгения Горанова връчи удостоверението в присъствието на ръководителя на ЦПО доц. д-р Диана Железова с пожелание за още много реализирани възможности за съвместно сътрудничество с Филиал Силистра. Удостоверението се издава за подготовка, представяне и публикуване на доклад, съгласно чл. 49, ал. 3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

33.jpg


 Честит празник, скъпи студенти!

Пожелавам ви духовната младост , духовната свобода и духовната потребност от знания да не ви напускат през годините!

Постигнати хоризонти, добри сподвижници по житейския ви път и успешна професионална реализация!

Доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра

8-12.jpg


 
 На 24 ноември 2022 г. ученици от ПГМСС „Н.Й. Вапцаров“, Средище, посетиха Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“. Целта на посещението е запознаване със специалностите и възможностите за обучение, които предлага учебното заведение. Гл. ас. д-р Валентин Манев и гл. ас. д-р Милен Сапунджиев запознаха учениците с материално-техническата база и оборудването за спец. „Автомобилно инженерство“, както и с възможностите за бъдеща професионална реализация.

УДОСТОВЕРЕНИЯ С КРЕДИТ ВРЪЧЕНИ ОТ ЦПО при ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

Удостоверения за един квалификационен кредит получиха учители от СУ „Васил Левски“, гр. Дулово за подготовка, представяне и публикуване на доклад в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, организирана от Филиал – Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ през месец октомври 2022 г. Удостоверенията бяха връчени от ръководителя на ЦПО доц. д-р Диана Железова в присъствието на директора на училището Стелиян Тотев и зам. директора по учебната дейност Миглена Костова.

Галерия


 ДАРЕНИЕ ОТ НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА
В навечерието на 8-ми декември библиотечният фонд на Филиал Силистра се обогати с над 600 тома научна литература – дарение от наследниците на проф. д-р Иван Недев. Дарението включва българска и чуждестранна научна литература по езикознание, филологически речници и справочници.
Проф. д-р Иван Недев свърза своята преподавателска и научноизследователска дейност с учебното заведение и обучението на бъдещи учители – дейност, на която посвети близо половин век и работи с възхитителна отдаденост.
Дарението ще намери пълноценно приложение в научната работа на преподавателите и в учебно-изследователската дейност на студентите – възможност, за която благодарим!


 ПОСРЕЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Студенти и преподаватели от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се включиха в литийното шествие по посрещане на частици от мощите на Светите равноапостоли Кирил и Методий, които ще се съхраняват за вечни времена в храма „Св. Петър и Павел“. Духовници и миряни изразиха радостта си от събитието и почитта си пред делото им. По покана на Негово Високопреосвещенство митрополит Яков в тържеството се включиха с
поздравителни слова доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра, доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева – Будител на годината, Красимира Недкова – Председател на Студентския съвет.
Събитието е духовен празник, за всички, които се прекланят пред славянските първоучители.Тяхната памет се почита и от източноправославната църква, и от римокатолическата църква, защото те имат признанието и авторитета на просветители, чието дело е сред основните приноси към европейската цивилизация.


Днес, 01.11.2022 г., в Доростолска св. митрополия се проведе среща на Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков с доц. д-р Румяна Лебедова, Директор на Филиал-Силистра на Русенския университет и г-жа Габриела Миткова, Началник РУО-Силистра.
На светлия празник на Будителите бяха споделени мисли, идеи за съвместна работа, за бъдещи начинания, "защото пътят, по който вървим, е един - на просветата, на доброто, на любовта". За да продължим делото на достойните българи - пробудили, възвисили българския дух.
Честит празник!ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 27 и 28 октомври във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе годишната научна конференция с международно участие. В нея се включиха преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ , Филиал Кърджали, Бургаски свободен университет, РУ „Ангел Кънчев“ , Филиал Силистра, ГУ в Дубна, Университет „Овидиус“ в Констанца и др. Конференцията беше открита с изложба, посветена на 85 години от кончината на писателя, „Йордан Йовков – живот в словото“ от д-р Кремена Митева – главен уредник на дом-паметник „Йордан Йовков“. Пленарни доклади изнесоха проф. д.ф.н. Иван Станков и проф. д.и.н. Георги Атанасов. 35 доклада бяха представени в три секции.

Галерия


 УСПЕШЕН СТАРТ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ЦПО- ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
На 23 октомври към Центъра за продължаващо обучение при Филиал Силистра стартираха два курса: за следдипломна преквалификация за придобиване на професионална квалификация "учител по…" (по учебни предмети според професионалното направление от областта на висшето образование за завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър") и за следдипломна специализация за придобиване на професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт” (за завършили висше образование с присъдена или придобита допълнителна професионална квалификация "учител" или „учител по…“). Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Филиал Силистра. В неделния ден специализантите имаха първите си лекции с проф. д.н. Ани Момчилова и проф. д.н. Юлия Дончева. Повече от 40 са записалите се за обучение, като тази година освен курсисти от Силистренска и Русенска област, има и от Варна, Поморие и Бургас.
През ноември предстои стартирането на езикови курсове по чужди езици - румънски, испански и нидерландски.


ТРАНСГРАНИЧЕН STEM ПАНАИР НА ИДЕИТЕ

На 14 октомври 2022 г., в заседателната зала на хотел „Дръстър“, в контекста на Европейската Нощ на учените, се проведе Трансграничен STEM панаир на идеите, организиран от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Партньори на инициативата са студенти и преподаватели от Факултета по мениджмънт и развитие на селските райони, Филиал Кълъраш. Включиха се представители и на редица културни и образователни институции: Регионален исторически музей – Силистра, клуб „Пеликан“ от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Силистра, ПГМТ „Владимир Комаров“, Природонаучен музей „Сребърна“.
Д-р Ю. Найденов – кмет на Силистра, и зам.-областният управител Д. Тодоров поздравиха участниците в събитието и изразиха готовността си за сътрудничество в областта на образованието и науката.
Инициативата е подчинена на стремежа да се споделят идеи във връзка със STEM обучението, при което наука, технология, инженерство, математика може да бъдат съчетани и с изкуство и в своята интегративност и практическа насоченост да имат силно мотивиращ характер за изследователска и творческа дейност и за развитие на ключови умения у младите хора.
Голяма част от темите на представените проекти бяха свързани с идеята за зелена и дигитална Европа. На тази тема са посветени изложбата „Човекът и природата“ с авторски фотографии на преподователи от Филиал Силистра (Диана Бебенова, Милен Сапунджиев, Румяна Лебедова), представяща природни забележителности под егидата на ЮНЕСКО от три континента, и филма „Биосферен резерват Сребърна“, дело на студенти и преподаватели от учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ във Филиал Силистра. В същата тематична посока са презентациите „Сравнителна характеристика на зоопланктнонните съобщества в езерото Сребърна и в блатото Малък Преславец“ , представена от Мохаммад Мурад Рашид Халвани, и „Как наука, образование и бизнес могат да работят за опазване и популяризиране на биорезервата „Сребърна“ (Веселка Цавкова).
STEM идеите бяха представени и в контекста на образованието: „Една STEM идея за дигитализиране на физичен експеримент“ (Евг. Горанова), „Ученето чрез правене. Работа в музея и предизвикателствата на STEAM обучението“ (Р. Лебедова и М. Сапунджиев), „Подходът STEAM в неформалното обучение за активизиране на момичета“ (Д. Бебенова).
Присъстващите бяха запознати и с възможностите на STEM идеите за електронно представяне на културни обекти (Д. Железова) и за дигитални трансформации на културно-историческото наследство (Ив. Николова).
Участниците от Факултета по мениджмънт и развитие на селските райони, Филиал Кълъраш поставиха акцент върху разработването на STEM идеи в областта на туризма, предприемачеството и селското стопанство.
Тематичният спектър на представените проекти и трансграничният характер на събитието го представят като актуално, значимо и обвързано с ключови проблеми на съвремието събитие, което осъществява международно сътрудничество в областта на висшето образование.

Галерия


ЗАВЪРШИ КУРСА ПО ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

На 06 октомври 2022 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от името на Ректора акад. Белоев, проф. Вл. Хвърчилков – заместник-председател на Съюза на учените, клон Русе, връчи сертификати на 12 преподаватели и докторанти, които се включиха в Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.
Пред преподаватели и студенти – бъдещи педагози, лекция изнесе проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии в Русенския университет, и координатор на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, на тема: „Как да направим така, че студентите да забравят за телефоните си по време на лекция?“, която продължи с дискусия по проблемите за внедряване на иновативни образователни технологии.
Събитието се проведе в обновената с интерактивен монитор заседателна зала – подък от акад. Белоев на Филиал Силистра, по повод трите емблематични годишнини – 130 години педагогическо образование в Силистра, 50 години от откриването на Полувисшия педагогически институт и 25 години в структурата на Русенския университет.

Галерия


ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Работна среща на преподаватели от катедра „Транспорт“ от Транспортния факултет на Русенския университет и от Филиал Силистра с колегите от факултет "Транспорт, трафик и логистика", Университет Politehnica в Букурещ, на която се обмени информация за добри практики и се обсъдиха възможности за съвместни изследвания в областта на автомобилната техника.


ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА И ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2022

На 20 септември 2022 година във Филиал Силистра на Русенския университет  се откри новата академична година и бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2022. Гости на тържеството бяха областният управител инж. Николай Неделчев, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, Виолета Динкова – началник на отдел Образование и младежки дейности към община Силистра, Димитър Тодоров – заместник-областен управител на област Силистра. В тържественото събрание участваха акад. Хр. Белоев - Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, доц. д-р Светлозар Цанков – заместник-декан на факултет „Природни науки и образование“ и доц. д-р Анка Кръстева – заместник-декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Ректорът на най-голямото висше училище в Североизточна България връчи дипломите и грамоти на студентите с най-висок успех от следването от различните специалности.
Повече от 300 студенти от три професионални направления и пет специалности ще изпълнят учебните аудитории на Филиал Силистра през настоящата година! 

На всички тях и на преподавателите им – здраве и много успехи в учебната и в научноизследователската дейност през годината!

На всички абсолвенти – сполука! Изпращаме ги с  вяра, че тръгват със самочувствието на хора, които имат добра университетска подготовка, ясни критерии за успех и възможности за успешна  професионална реализация!

На добър час!

Галерия


СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2022

        

На Тържествено заседание на Общински съвет Силистра, което се проведе на Празника на града – Кръстовден (14 септември 2022 година), кметът д-р Юлиян Найденов връчи наградата „Студент на годината" на Александър Колев – абсолвент от специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика" към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев". Александър Колев беше номиниран от Съвета на филиала и ръководството на учебното заведение заради високи постижения в учебната дейност и активна научно-изследователска дейност на национално и международно ниво. 
Пожелаваме на Александър Колев успешна професионална реализация и бъдещи успехи!
СТАРТИРА КУРС ПО ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподаватели от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев", професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... се включиха в обучителен курс по иновативни образователни технологии.  Курсът се провежда по линия на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" под егидата на Министерството на образованието и науката. Екипът, с ръководител проф. д-р  Ангел Смрикаров, е от лектори с дългогодишен опит в областта на образователните иновации от БАН, Великотърновския университет, Русенския университет, Стопанската академия-Свищов, Техническия университет-София, Тракийския университет-Стара Загора и Шуменския университет.

284392493_5279169302139228_3654772334112379944_n.jpg


24 МАЙ- ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ,

НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

 
На 24 май, след официалните гости в колоната, Филиал Силистра поведе празничното шествие, посветено на българската духовност, с вяра в силата на знанието и светлината на словото.
Благодарим за честта!

Галерия

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

ПО ПОВОД 24 МАЙ - ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

 

На 20 май 2022 г. във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе тържествено събрание по повод Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

Гости на тържественото събрание бяха д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет-Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет Хуманитарни дейности на община Силистра, Катя Кръстева –областен управител на област Силистра, Минчо Йорданов – зам.-областен управител на Силистра, Драгомира Тодорова – директор на Държавен архив, Силистра, представители на Регионална библиотека „Партений Павлович", директори на базови училища. Празника уважиха и представители на партньорски образователни организации от Румъния – от университета „Овидиус" в Констанца и от лицея „Карол Първи" в Остров. В тържеството участваха проф. д-р Пламен Даскалов -зам.-ректор на Русенския университет, доц. д-р Вяра Русева – декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика", доц. д-р  – Светлозар Цанков – зам.-декан на факултет „Природни науки и образование".

Традиционно на тържеството, посветено на 24 май, във Филиал Силистра се прави равносметка на постигнатото през годината и се отчитат постиженията на най-добрите.

Тази година наградата за най-висок успех от периода на следването от името на Областна администрация Силистра получи Александър Николаев Колев, четвърти курс, специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика". Наградата връчи г-жа Катя Кръстева – областен управител на област Силистра.

Община Силистра традиционно връчва награда на студентка майка с най-висок успех от периода на следването. Тази година наградата, връчена от Мария Недялкова – зам.-кмет Хуманитарни дейности, получи Стела Миткова Ценкова, четвърти курс, специалност „Педогогика на обучението по физика и информатика".

Общински съвет Силистра за първа година връчва награда на студент с най-висок успех от курса на обучение и активна научно-изследователска дейност от инженерно-техническите специалности на Филиал Силистра. Наградата връчи д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет Силистра, а  отличеният студент е Младен Николаев Кулев – четвърти курс, специалност „Автомобилно инженерство" с успех Отличен 5.68. Той има две реализирани мобилности по Еразъм +, участие в международни изследователски екипи и участие с научни доклади в студентски конференции.

Бяха връчени и сертификати на студентите, които участваха в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени, проведена в рамките на Майските празници.

Музикалните изпълнения от Биляна Димитрова (вокална школа „Мегатон" с ръководител Миглена Илиева) и Михаил Илиев – носител на много музикални награди и член на клуб 2019, 2020 и 2021 на "Успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов", който тази година бе избран сред седемте най-силни кандидатури в категория „Изкуство" на  XI Годишни награди на Фондация „Енчо Керязов бяха истински духовен празник за гостите, преподавателите и студентите на Филиал Силистра.

Студентите и преподавателите на Филиал Силистра посрещат празника с много добри резултати в учебната и научноизследователската дейност и с надеждата за добър кандидатстудентски прием и нови успехи.

Галерия


РАБОТНА СРЕЩА С РУМЪНСКИ ПАРТНЬОРИ

На 13 май 2022 година във Филиал Силистра се проведе среща между доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" , и г-жа Даниела Крецу – директор на Филиал Кълъраш  на Университета за аграрни науки и ветеринарна медицина , Букурещ.  В срещата участваха и преподаватели от двата филиала. Бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, съвместни проектни дейности и научни публикации във връзка със STEM- обучението. Двете учебни заведения имат дългогодишно сътрудничество и добри резултати от работа по проекти по  Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Румъния.НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

В рамките на Пролетните празници във Филиал Силистра на 13 май 2022 г. се проведе научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. В научната сесия участваха 30 студенти (бакалаври, магистри и докторанти), които представиха в три секции („Хуманитарни науки", „Технически науки", „Педагогика и методика")  29 доклада. В сесията се включиха със своя разработка и и двете Еръзъм студентки Мария Изабел Сантяго и Ана Франко Куенко от Педагогическия факултет на Университета в Гранада, Испания.

ИНТЕРАКТИВНАТА ПЛАТФОРМА PLEGGI - ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

       В Деня на отворените врати на Филиал Силистра пред ученици от Силистра и областта г-н Цветелин Николов презентира интерактивната платформа PLEGGI - дигитално решение за предварителен подбор на кандидат-студенти. Анализът на резултатите се базира на точни и обективни метрики и определя нивото на меките умения и личностни характеристики на кандидатите - предпоставка за адакватно и изпреварващо кариерно ориентиране.

Галерия


 „ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ АЛГОРИТМИ“
          На 28 април, в  Деня на отворените врати на Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев“, дипломантите Стела Ценкова и Александър Колев от специалността „Педагогика на обучението по физика и информатика“ изнесоха открит урок на тема „Визуално програмиране на класически алгоритми“.
       Урокът се проведе присъствено и с излъчване на живо в платформата BigBlueButton. Пред  ученици, преподаватели и студенти от Силистра и областта беше представено визуално програмиране на фрактална графика в среда Scratch и класически алгоритми за обработка на масиви с език за програмиране C#.
       Ръководството на Филиал Силистра изказва благодарност на дипломантите за демонстрираните компетенции и за провокирания интерес към темата.

Галерия


ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА

     На 28 април 2022 г. в рамките на Пролетните празници Филиал Силистра отвори врати за бъдещи кандидат-студенти, за да представи възможностите за обучение и материалната база.
Бяха проведени редица събития:
 • преподаватели и студенти споделиха мигове красота във фотоизложба на тема „Пробуждане“;
 • отчетени бяха резултатите от конкурси за студенти и средношколци, тематично свързани с основните специалности, по които се води обучение в бакалавърски програми в учебното заведение: „Зората на човешката цивилизация“,„Памет и идентичност“, „Жените – лидери в образованието“, „Чисти енергийни технологии – по-добро бъдеще“, „Транспорт и прогрес“;
 • Студенти от четвърти курс на специалността „Педагогика на обучението по физика и информатика“ подготвиха и представиха пред ученици открит урок на тема „Визуално програмиране на класически алгоритми“
 • Пред ученици от Силистра и областта беше представена интерактивната платформа PLEGGI - дигитално решение за предварителен подбор на кандидат-студенти.
    В Деня на отворените врати се включиха и двете Еръзъм студентки Мария Изабел Сантяго и Ана Франко Куенко от Педагогическия факултет на Университета в Гранада, Испания.

ТРЕНИНГ ЗА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

На 27 април 2022 г . студенти от специалностите „Педагогика на обучението по български език и чужд език" и „Педагогика на обучението по физика и информатика" от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" проведоха тренинг на тема „Как се кандидатства за работа в училище". Техен любезен домакин и водещ обучението беше Галя Илиева – директор на ОУ „Отец Паисий" – базово училище за студентите от Филиала. Посочени бяха основни документи,  откроени основни изисквания, отиграни бяха поведенчески модели, които биха улеснили  бъдещите учители в професионалната им реализация. Тренингът се проведе в реална работна среда, в която студентите бяха запознати и с някои форми на извънкласна дейност.

Благодарим на г-жа Галя Иванова за ползотворното сътрудничество!


 СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ В СИЛИСТРА УЧРЕДИ "КЛУБ НА МЛАДИЯ УЧИТЕЛ"

На 14 април 2022 г. в сградата на Художествената галерия, строена преди 130 години за Педагогическото училище в Силистра, Синдикатът на българските учители в Силистра учреди „Клуб на младия учител". Гости на събитието бяха: доц. д-р Илиана Горанова – почетен гражданин на Силистра, дългогодишен директор на Филиал Силистра и председател на Клуба на учителя пенсионер ,,Иван Байчев",  доц. д-р Румяна Лебедова  - директор на Филиал Силистра,  Виолета Динкова - началник отдел „Образование и младежки дейности"- Силистра, Георги Тончев – директор на ОУ „Свети, свети Кирил и Методий". Благодаря на г-н Михаил Кирязов, областен координатор на синдиката, че ни направи съпричастни!

Голяма част от успешно реализиралите се професионално млади учители по български език и литература, английски език, френски език, физика и информатика са възпитаници на Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев". Няма по-голяма радост от тази да видиш добрите плодове на труда си! Пожелаваме им успех и вдъхновение!

Галерия


 
По покана на ръководството на ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“ – Средище, (общ. Кайнарджа) с директор г-н Камен Неделчев, гл. ас д-р Милен Сапунджиев изнесе поредица от лекции пред ученици от XI клас, необходими за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма по проект „Ученически практики – 2“, (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

В проведените занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма „АТТ“, учениците бяха запознати с действията на ЕС относно глобалното затопляне в следствие на антропогенния фактор, както и с приетите решения от ЕС за бъдещето на автомобилния транспорт.
Участниците се запознаха с конструктивните особености на конвенционални автомобили, хибридни автомобили и електромобили, както и с техните предимства и недостатъци. Беше обърнато специално внимание на проблемите с настоящата инфраструктурата за зареждане батериите на електромобилите, а също така и на тенденциите в развитието на автомобилостроенето.

PLEGGI - ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР НА КАДРИ

На 08 април 2022 преподаватели и студенти от педагогическите и инженерните специалности във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" участваха в семинар, представящ платформата PLEGGI - дигитално решение за предварителен подбор на кандидат-студенти и кадри за бизнеса. Лекторът, г-н Цветелин Николов, презентира интерактивната платформа, в която кандидатите преминават през психометрични онлайн игри, които оценяват нивото на техните умения и личностен профил. Анализът на резултатите се базира на точни и обективни метрики и определя нивото на меките умения и личностни характеристики на кандидатите. Платформата е разработена на база на умело комбиниране на Психометрията като научна методика за извеждане на точни и обективни резултати, Big Data - използване на големи масиви от данни за надеждност на резултатите и  Machine Learning - изграждане на алгоритми и модели, които се самообучават във времето.

Семинарът е в контекста на Дните на специалността към Катедрата по филологически и технически науки във Филиала.

 Галерия


БОРСА ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


На 06 април 2022 г. във Филиал – Силистра се състоя Борса за добри педагогически практики в рамките на Дните на специалността с участието на студенти-стажанти от четвърти курс, студенти от втори и трети курс, базови учители, преподаватели. Четвъртокурсниците презентираха с вещина и педагогически усет своите постижения по време на Стажантската практика. Те описаха атмосферата на педагогическото преживяване в целия му спектър, включващ  пъстри емоции, поемане на непознати до сега отговорности, осъществяване на разнообразни  по вид и сложност педагогически дейности; описаха от първо лице  трудния път на педагогическата трансформация и голямото израстване от „Това не мога!” до „Успях!”. Мероприятието, в своето четвърто  издание, е насочено към обмен на идеи, на дидактически ресурси и автентични артефакти, като „борса“ за споделяне на опит, за мотивирано и насочено търсене на иновативни педагогически модели на преподаване, като стимул за професионално обогатяване, като изложение на автентични успешни практики във формат „от студенти – за студенти“.
Гости бяха учителите – наставници: ст. учител по английски език Милена Цанева и ст. учител по английски език Александър Господинов от  ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра;. ст. учител по философия и гражданско образование Ивелин Илиев и ст. учител по български език и литература и философия Донка Илиева от СУ „Васил Левски“, гр. Дулово.
Всички присъстващи получиха награди, осигурени от екипа на проект „Вираго“ , 614791-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EU-YTH-TOG , финансиран от програма „ЕРАЗЪМ+“.

Галерия


В инициативата „Дни на работодателите" на 6.04.2022 г. студентите от специалностите Електроинженерство и Автомобилно инженерство на Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев" посетиха „ЗММ Стомана" АД гр. Силистра – фирма за  разработване и производство на дървообработващи машини.

Зам.-директорът по ПТВ инж. Димитър Горанова запозна студентите с възможностите за реализация на инженерни кадри във фирмата; с високотехнологичното оборудване - лазерни и металообработващи агрегати с ЦПУ, с които се произвежда продукция, търсена в Европа, Азия, Африка и Австралия.

Ръководството на Филиал Силистра изказва благодарност на фирмата за установеното сътрудничество и за интереса към обучаваните във Филиала инженери.

Галерия 


Поздравление към Спортно училище "Дръстър" – град Силистра


На 25 март 2022 г. от името на академичното ръководство на Филиал Силистра при Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше поднесен поздравителен адрес на Веселин Суров – директор на  Спортно училище "Дръстър" – град Силистра по повод традиционния празник на училището. Филиалът поддържа дълготрайно  и ползотворно сътрудничество с единственото иновативно спортно училище в България. Със съвременната си материална база и  изградения СТЕМ-център  иновативните педагогически практики са част от ежедневието на училищния живот успоредно с активната спортна дейност. Сред гостите на празненството бяха Катя Кръстева - областен управител на област Силистра, д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, представители на Училищния съвет. 


Галерия 


 
На 23 март 2022 година се проведе уебинар, подготвен от екип на Русенския университет с участието на академик Христо Белоев – ректор на Университета, и на проф. Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии.

Темата „Оценяване на степента на дигитализация на (висше) училище", презентация по която представи  доц. д.н. Валентина Войноховска, има за цел предложената система от индикатори за дигитализация да улесни акредитационните процедури на университетите от НАОА.

Ползотворно бе участието на проф. Тотков, водещ специалист в иновационните образователни технологии от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и на доц. Лъчезар Лазаров от Великотърновския университет, който сподели своя опит и постави акцент върху темата за плагиатството и създаването на Система за всички университети за проверка, която ще проверява автентичността на текстовете.

Проф. Смрикаров благодари на участниците за предложенията и допълненията към проектната идея и изрази удовлетворение от работата на екипа на Русенския университет, който работи  по Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители".

01.png02.png03.png


 Азбуки


ФИЛИАЛ СИЛИСТРА –

ЧЕТВЪРТ ВЕК

В СТРУКТУРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

За трета поредна година Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" чества годишнина – след достолепните 130 години от откриването на Педагогическото училище и началото на педагогическото образование в Силистра (2020) и половинвековния юбилей от създаване на Полувисшия педагогически институт за подготовка на учители – днес Филиал на Русенския университет(2021), през 2022 година образователната институция навършва 25 години, откакто е в структурата на Русенския университет.

В Държавен вестник (бр. 10, 4 февруари 1997 г.) е публикувано Постановление №15 от 27 януари 1997 година на Министерския съвет на РБългария, според което се открива филиал на Русенския университет «Ангел Кънчев» със седалище Силистра със статут на юридическо лице. Полувисшият педагогически институт в Силистра се преобразува в Педагогически факултет в състава на Филиала на Русенския университет «Ангел Кънчев» с предмет на дейност подготовка на учители на образователно-квалификационна степен «бакалавър» по специалностите:

 • Български език и чужд език (руски, френски, английски);
 • Математика и физика;
 • Биология и химия.

  Със същото постановление Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Силистра се преобразува в Технически колеж в състава на Филиала и подготвя кадри на образователно-квалификационна степен «специалист по…» по специалностите:
 • Транспортна техника и технология;
 • Електроенергетика;
 • Електроника;
 • Радио-телевизионна техника;
 • Автоматизация на производството.

Министър Илчо Димитров присъства в Силистра и лично обявява правителственото решение, чрез което се легитимира включването на двете учебни заведения в системата на висшето образование.

Двете звена създават обща академична структура на Русенския университет в град Силистра, чийто колективен орган за управление е Общо събрание на Филиала.

Днес Филиал Силистра е акредитирана образователна структура на Русенския университет „Ангел Кънчев", която отговаря на съвременните критерии, изискващи качествено образование като предпоставка за интеграция в Европейското културно и образователно пространство. Вече четвърт век учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава устойчив стремежът на академичния състав да съчетава добрата традиция и професионализма при подготовката на кадри за просветната, културната, социалната и инженерно-техническата сфера на обществения живот в региона с  иновативни решения. Устойчивото развитие на Филиала, социалната му роля в региона и адекватността към изискванията на времето в образователен и в социокултурен аспект са резултат от усилията на студентите и преподавателите да работят качествено в условията на многото реформи в системата на висшето образование и да осъществяват мисията на Русенския университет: „разпространяване на знания, извършване на фундаментални и приложни научни изследвания, внедряване на иновации в практиката, с цел подготовка на висококвалифицирани специалисти, които допринасят за устойчивото развитие на региона и страната", мисия, изразяваща и основния стремеж: „Русенският университет „Ангел Кънчев" да бъде не само университет с бъдеще, но и УНИВЕРСИТЕТ НА БЪДЕЩЕТО".

Със своята дейност и традициите, утвърдени през годините, Филиал Силистра е пълноценна част от Дунавската ос, която изграждат Русенският университет и неговите три филиала, и която създава облика и авторитета му на „Българската академична дунавска столица".

Галерия