Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Създаване на работни листове в помощ на обучението в началните училищни класове

Създаване на работни листове в помощ на обучението в началните училищни класове

ас. д-р Стефан Кр. Стефанов
катедра „Педагогика“
Русенски университет „Ангел Кънчев“
skstefanov[at]uni-ruse.bg

Creating Worksheets to Support Learning in Elementary School

Assist. Prof. Stefan Kr. Stefanov, PhD
Department of Pedagogy,
University of Ruse “Angel Kanchev”
skstefanov[at]uni-ruse.bg

Abstract: To enhance classroom lessons, worksheets are frequently used to individualize the learning experience by supplementing the curriculum with engaging and interactive elements. This article explores the possibilities offered by office software packages for creating worksheets, brochures, and small books that students can use during the learning process and for self-study. The article also presents websites and programs that facilitate the creation of these worksheets.

Keywords: worksheets, color by number, flashcards, booklet maker, crosswords, sudoku, word search

Често в образователната практика се налага използването на работни листове и учебни пособия, които да отговарят на нуждите на конкретния ученически клас. Това кара преподавателите да разполагат не само с готови работни листове, но да ги модифицират и да създават свои собствени материали за отпечатване. Тези материали лесно се преработват, за да се индивидуализират или да се отпечатат в два или повече варианта.

При създаването на работни листове се използват текстообработващи програми на офис пакетите Майкрософт 365 или LibreOffice, които имат отлични функции за форматиране на текст, за добавяне на изображения, фигури, диаграми и таблици. Като допълнителен ресурс с над 70 хиляди клипарта може да се използва пакета ClipArt ETC[1]. Така могат да се създадат листове за писмено изпитване, листове за оцветяване, правила, инструкции за работа (как се рисува определена фигура, оригами). Правилата, които служат за многократна справка могат да са отпечатани на цветна хартия, картон или да са ламинирани.

С офис пакетите можем да създадем листове или цели тематични книжки за оцветяване. Тези упражнения развиват фината моторика на ръката, настойчивостта, желанието за постигане на цел. Това може да листове, съдържащи геометрични фигури или геометрични тела, ъгли за измерване, фризове и оцветяването на геометричните фигури в тях според определено правило. Има много сайтове, откъдето могат да се вземат готови изображения за оцветяване: Coloring Book[2], My Free Colouring Pages[3], Printable Coloring Pages[4], Coloring.ws[5], Coloring Pages[6], Colorings[7]… Възможно е тези изображения да се подредят в книжка и на всяка страница учениците да напишат изречения, свързани с изображенията, които са на нея. На учениците може да се предложи да оцветят мандала от сайта Color a Mandala[8] или Super Coloring – Mandala[9], картини с точка Dot Puzzles[10], скрити картини Hidden Picture[11] или картини със свързване на точки от DLTK-Kids dot to dot[12]. Интересни са и работните листове за откриване на различни малки картинки Spy Game или „I Spy…“[13]. По-големите ученици могат да работят над проект, свързан с оцветяване по номера. В сайтовете Color-Dragon[14] или PBNify[15] се въвеждат подходящи изображения, избира се брой на цветовете и се получава схема за оцветяване с избрана от софтуера палитра цветове.

Фигура 1. Създаване на лист за читателски дневник с Word

Фигура 1. Създаване на лист за читателски дневник с Word 

Използвайки изображение за оцветяване лесно може да се създаде упражнение от типа „Открий десетте разлики“. В графичен редактор се отваря изображението, изтриват се, дорисуват се или се копират елементи от него и се записва под друго име. Двете изображения се вмъкват едно до друго на една страница и се отпечатват.

Фигура 2. Листове за оцветяване

Фигура 2. Листове за оцветяване

Изображения от тези сайтове могат да се комбинират с елементи, добавени с инструментите на офис пакета (големи букви или цифри, изписани в контур, геометрични фигури, таблици), за да се оформи работен лист, подходящ както за работа в клас, така и за домашна работа. Ако се наложи добавяне на лабиринт, в помощ идват сайтовете Maze Generator[16], Discovery Education Puzzlemaker[17] или Codebox Software – Maze Generator[18]. За да се отпечата судоку с различна степен на трудност, може да се посети сайта Sudokuweb[19] или Printable Creative[20]. Нонограми и други логически игри за отпечатване са достъпни от сайта Нонограми – онлайн пъзел[21]. За да добавим упражнение с анаграми на български език, може да се използват резултатите от сайта Анаграми[22], а кръстословици – от Онлайн генератор на кръстословици за деца[23].

Книга на класа, с отделна страница на всеки ученик, също може да се подготви чрез офис пакетите. В страницата на ученика може да се включи негова рисунка и съчинение, което е написано специално за книжката. По подобен начин, може да се подготви и издава вестник на класа с отделни рубрики – кръстословици, ребуси, загадки, гатанки, логически загадки, конкурси; мозайки, загадки с рисунки, лабиринти; публикуване на отлично написани съчинения, стихотворения на учениците; представяне на нови книги, филми, компютърни програми, сайтове и мобилни приложения; интервюта с родители, учители; въображаеми интервюта с литературни герои или исторически личности; готварски рецепти и др.

Книгите-игри съдържат гатанки, текстови задачи или тестови въпроси, а съдържанието е подредено според принципите на разклоненото програмиране. Учениците работят с тези книги самостоятелно като избират отговор и отварят на посочена страница, където веднага се разбира дали този отговор е правилен или грешен и как да продължат по-нататък. Книги от този тип също могат да бъдат подготвени чрез текстообработваща програма.

Фигура 3. Книга на класа

Фигура 3. Книга на класа

 

За да се оформи книга, форматът на страниците е А5, а броят им трябва да е кратен на четири. Готовият файл се записва във формат PDF и се отпечатва като брошура, например чрез програмата Foxit PDF Reader. Листовете излизат готови за сгъване и подвързване.

Миниатюрна книга с осем страници във формат А6 или A7 може да се създаде чрез онлайн генератора от сайт Minibooks.ch[24]. След като се избере на какъв формат ще се печата, се въвежда съдържанието ѝ в онлайн тестовия редактор. Книжката излиза на един лист А5 или А3 и се сгъва съобразно указанието в сайта.

С Excel лесно могат да се създават работни листове за упражняване на основните аритметични действия. В клетката, където се изписва случайно число от 0 до 10 се използва формулата =ROUND(RAND()*10;0). След това се подготвят правилните отговори, за да се проверят лесно – стойностите на клетките с числа се събират, изваждат, умножават или делят, изчислява се правилния отговор и се отпечатват. Ако трябва да се определи ограничение за най-голямо число, което участва в задачата, се избира клетка от електронната таблица, където то да се появи, например H1 и формулата ще има вида: =ROUND(RAND()*H1;0). За да се генерират нови задачи, се натиска клавиш F9.  

WorksheetWorks[25] е сайт, който предлага разнообразие от работни листове, които могат да се използват в обучението по математика, за създаване на пъзели и листове, свързани с свързани с планирането на работата. В помощ на обучението по математика има възможност за създаване на работни листове, поддържащи цялото обучение. Започва се още от уменията за броене (флашкарти и пъзели за разпознаване на числа, броене, лабиринти за следване на последователност на числа, числа-съседи, римски числа), за визуално събиране, изваждане, умножение. След това има възможност за създаване на упражнения за търсене на задачи, математически лабиринт. В помощ на обучението по геометрия са моделите на геометрични тела, загадки с пентамино, измерване на ъгли, събиране и изваждане с геометрични фигури, дроби, избор на подходящи единици при измерване, разпознаване на часовник, пари и др. В раздел „Пъзели“ има лабиринти, търсене на думи, судоку, тайна карта, математически лабиринт с пресмятане и растерна графика. В раздела за организиране от полза могат да са планерите, листове за водене на бележки с метода Корнел и графични органайзери (диаграма-часовник, Т-диаграма, Y-диаграма, диаграма на Вен, звездна диаграма, кръгова диаграма, диаграма – рибена кост, KWHL диаграма, диаграма за вземане на решения и други). След като се избере раздел и конкретен работен лист, се избират конкретни параметри на упражнението и то се генерира като готов за отпечатване работен лист. За да се получи втори вариант на вече съществуващ работен лист, се избират същите параметри повторно. След всеки работен лист се прилага и лист с правилни отговори, което ускорява проверката и намалява възможността за допуснатите грешки.

Фигура 4. Създаване на работен лист по математика с електронна таблица

Фигура 4. Създаване на работен лист по математика с електронна таблица

 

Акцентът на сайта Worksheet Genius[26] са обучението по английски език и математика. Сайтът разполага с над 30 различни вида предварително подготвени работни листове и след като се избере конкретен вид, се определя нивото на трудност и параметрите на задачите, които се дават. Възможно е да се създаде работен лист с друго название и нови параметри на задачите. Дават се правилни отговори, но не се поддържа кирилица.

Сайтът Education.com[27] предлага сравнително малко възможности за създаване на работни листове по математика – събиране, изваждане, умножение, деление, т.н. „фамилни задачи“, милиметрова хартия, числова линия и судоку. Работните листове се оформят според нуждите, възможно е да се добави заглавие на български език.

Фигура 5. Сайтът WorksheetWorks

Фигура 5. Сайтът WorksheetWorks

 

My Worksheet Maker[28] е инструмент за оформяне на работни листове с няколко различни възможности за отговор: свободен или избираем от няколко възможни, попълване на пропуски, избор от списък, свързване на думи, думи с разбъркани букви. Към това може да добави място за списък с думи, инструкции и разделителни линии. Към работния лист добавят изображения, записва се като PDF и се отпечатва.

Подобна функционалност има и в сайта WordMint[29] – създава се работен лист за отпечатване като се въвеждат въпроси и техните отговори. Сайтът ги разбърква и подготвя като лист с въпроси и отговори за свързване. Много лесно е създаването чрез този сайт на упражнение за търсене на думи. Просто се избират думи от учебното съдържание, въвеждат се в сайта и веднага след това се получава готов за отпечатване лист. С така въведените думи може да се състави и друг вид упражнение – разбъркани букви или бинго карти. С този сайт лесно се съставят и кръстословици като тук вече е нужно да се въведе въпрос и отговор, а сайтът предлага как думите-отговор да бъдат разположени. Възможно е ново подреждане, добавяне на изображение и заглавие на кръстословицата.

В сайта The Teacher’s Corner[30] има възможност за създаване на работни листове с упражнения за търсене на думи, анаграми, попълване на пропуски, судоку, лабиринти, календар, работни листове по математика и облак от думи.

Сайтът и програмата Canva[31] разполагат с богата колекция от шаблони на работни листове, които се персонализират като се добавят рамки, текстови кутии, геометрични форми и илюстрации от колекцията на Canva или от друг източник. Персонализирането включва и даване на инструкции, които са познати на учениците, инструктират ги точно, без излишни думи. Ако работният лист ще е електронен, може да се добави и анимация за появата на отделните елементи.

Фигура 6. Сайтът WordMint

Фигура 6. Сайтът WordMint

 

По подобен начин се работи и в сайта WorksheetZone[32]. Избира се готов шаблон, адаптира се конкретните нужди, превежда се на български език и се отпечатва. Сайтът може да превърне PDF документ в упражнение за самооценка на учениците като вътре в този документ се добавят блокчета за избор на верен отговор от предложени, полета за попълване, влачене и пускане, свързване, търсене на думи.

 

Фигура 7. Сайтът и програмата Canva

Фигура 7. Сайтът и програмата Canva

Други сайтове от този тип са: Super Teacher Worksheets[33], Worksheet Generator[34], TLSBooks[35], Math Fact Cafe[36], Enchanted Learning[37], First-School[38], Primary Resources[39] и Teacher Sherpa[40]

В часовете по математика от помощ е отпечатан и ламиниран картонен циферблат с подвижни стрелки. Такива циферблати мога т да се изтеглят от сайта Monday Mandala[41], например.

Слънчев часовник от хартия може да е интересно допълнение за часовете по Човекът и природата. За създаването му от сайта blocklayer[42] се посочват точните географски координати на мястото, където ще се бъде поставен и в резултата се получава PDF за отпечатване. Вертикален слънчев часовник за стена или прозорец може да се създаде от сайта SundialZone[43]. Хартиена въртяща се карта на звездното небе се генерира  от сайта In-The-Sky[44].

Tarsia е дейност в класната стая, която е свързана с индивидуално или групово подреждане на главоблъсканици, съставени от няколко части. Подобно на доминото, тук се търсят парчета от пъзел, при които въпросите и отговорите си съответстват. Ако всичко е подредено правилно, отделните елементи образуват геометрична фигура. Създаването на пъзели „Tarsia“ се улеснява от безплатната програма Tarsia Formulator[45]. В програмата се избира каква да е формата на готовата фигура. Избира измежду повече от 30 готови форми, след което се започва въвеждането на въпросите и отговорите, на математическите задачи и техните отговори. Онлайн инструменти за създаване на пъзели от този вид са Tarsia Maker[46] или Tarsia Puzzle Generator[47].

Други онлайн инструменти улесняват създаването на листове с петминутки в края на часа (Exit Ticket). Преди часът да завърши учениците отговарят на кратък въпрос или решават задача, с което се проверява каква част от преподавания в часа учебен материал е усвоен от тях. Това може да са обикновени листчета хартия, но може да се използват шаблони. Например от Twinkl[48], от StoryboardThat[49], от Canva[50] или от Ditch That Textbook[51].

Изкуственият интелект ChatGPT[52] може да се използва за създаване на работни листове. Достатъчно е да се формулират подходящи запитвания и в резултат се получава работен лист, които трябва да се провери от учителя за грешки (т.н. „халюцинации на ИИ“). Щом всичко е готово, текстът на работния лист се прехвърля в текстообработваща програма и се отпечатва.

Работните листове са част от ежедневната учебна работа, затова не бива се дават еднотипни задачи, а да се разнообразие оцветяване по номера, флашкарти, създаване на книжки, кръстословици, судоку, търсене на думи.

Фигура 8. Пъзелът Tarsia

Фигура 8. Пъзелът Tarsia

Фигура 9. Изкуственият интелект ChatGPT създава работни листове

Фигура 9. Изкуственият интелект ChatGPT създава работни листове

[1] ClipArt ETC – https://etc.usf.edu/clipart/

[2] Coloring Book – http://www.coloring-book.info/

[3] My Free Colouring Pages – https://www.myfreecolouringpages.com/

[4] Printable Coloring Pages – https://printablefreecoloring.com/

[5] Coloring.ws – https://www.coloring.ws/

[6] Coloring Pages – https://www.coloringpages.net/

[7] Colorings – https://colorings.cc/bg

[8] Color a Mandala – https://www.color-a-mandala.com/

[9] Super Coloring – Mandala – https://www.supercoloring.com/coloring-pages/arts-culture/mandala/

[10] Dot Puzzles – https://www.coloring.ws/dotpuzzle.htm

[11] Hidden Picture – https://hiddenpicturepuzzles.com/

[12] DLTK-Kids dot to dot – https://www.dltk-kids.com/krc/dot-to-dot.htm

[13] Spy Game – https://www.papertraildesign.com/i-spy-game-printables/

[14] Color-Dragon – https://www.color-dragon.tk/en

[15] PBNify – https://pbnify.com/

[16] Maze Generator – https://www.mazegenerator.net/

[17] Discovery Education Puzzlemaker – https://puzzlemaker.discoveryeducation.com/maze

[18] Codebox Software – Maze Generator – https://codebox.net/pages/maze-generator

[19] Sudokuweb – https://www.sudokuweb.org/

[20] Printable Creative – https://printablecreative.com/sudoku-generator

[21] Нонограми – онлайн пъзел – https://bg.puzzle-nonograms.com/

[22] Анаграми – http://www.i-kratko.com/anagrams

[23] Онлайн генератор на кръстословици за деца – https://krastoslovici.igrii.com/

[24] Minibooks.ch – https://www.minibooks.ch/minibooks_schreiben.cfm

[25] WorksheetWorks – https://www.worksheetworks.com/

[26] Worksheet Genius – https://worksheetgenius.com/

[27] Education.com – https://www.education.com/worksheet-generator/

[28] My Worksheet Maker – https://worksheets.brightsprout.com/worksheet-maker/

[29] WordMint – https://wordmint.com/

[30] The Teacher’s Corner – https://worksheets.theteacherscorner.net/

[31] Canva – https://www.canva.com/create/worksheets/

[32] WorksheetZone – https://worksheetzone.org/

[33] Super Teacher Worksheets – https://www.superteacherworksheets.com/

[34] Worksheet Generator – https://www.kiddoworksheets.com/worksheet-generator/

[35] TLSBooks – https://www.tlsbooks.com/

[36] Math Fact Cafe – https://www.mathfactcafe.com/

[37] Enchanted Learning – https://www.enchantedlearning.com/math/

[38] First-School – https://first-school.ws/

[39] Primary Resources – http://www.primaryresources.co.uk/

[40] Teacher Sherpa – https://teachersherpa.com/

[41] Monday Mandala – https://mondaymandala.com/printable-clock-faces/

[42] blocklayer – https://www.blocklayer.com/sundial/

[43] SundialZone – https://www.sundialzone.com/bg/sundial.php

[44] In-The-Sky – https://in-the-sky.org/planisphere/

[45] Tarsia Formulator – http://www.mmlsoft.com/

[46] Tarsia Maker – https://www.tarsiamaker.co.uk/

[47] Tarsia Puzzle Generator – https://www.classtools.net/tarsia/

[48] Twinkl – https://www.twinkl.bg/resource/ca-c-50-exit-ticket-writing-template

[49] StoryboardThat – https://www.storyboardthat.com/create/worksheet-exit-ticket/

[50] Canva – https://www.canva.com/exit-tickets/templates/

[51] Ditch That Textbook – https://ditchthattextbook.com/infographic/exit-ticket-builder/

[52] ChatGPT – https://chat.openai.com/

Comments are closed.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев