Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Рецензиране

При постъпване на материал в редакционната колегия, главният редактор заличава името на автора и го изпраща на двама анонимни рецензенти. Като рецензенти се привличат известни учени – експерти в съответната област на педагогическата наука. Рецензирането се осъществява чрез попълване на специален формуляр, в който са посочени критериите за оценка на ръкописите по отношение съответствие на профила на списанието, научност, иновации и приноси, стил, изисквания към оформлението. В рецензията си експертите посочват еднозначно мнението си дали предложения материал да се публикува (без поправки или с корекции), или не. При разминаване в становищата на рецензентите, главният редактор предоставя на арбитър вземането на решение. При посочена от рецензентите необходимост от корекции на материала, техните препоръки се изпращат на автора.

Окончателното решение за публикуване на материалите, се взема от редакционната колегия.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев