Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Програма за преодоляване на негативните социални последствия от ОРЕС

Програма за преодоляване на негативните социални последствия от ОРЕС

гл. ас. д-р Лора Радославова
РУ ”Ангел Кънчев”, ФПНО, Катедра Педагогика
lradoslavova[at]uni-ruse.bg

Preventing Program of the Negative Social Aspects of Distance Learning in Electronic Environment

Ch. Ass. Prof. Lora Radoslavova
University of Rousse “Angel Kanchev”, Faculty of Natural Sciences and Education, Department of Pedagogy
lradoslavova[at]uni-ruse.bg

Abstract:The content of the article provides an example of a program, aiming to provide a socio-pedagogical support by professionals, in order to overcome the negative social outcomes of the distance learning in an electronic environment. The indicated priority directions of the program are in accordance with the requirements for holding the positions and functions of the pedagogical specialists in the system of the pre-school and school education.

ВЪВЕДЕНИЕ

Системата на училищното и предучилищното образование като елемент от сруктурата на социализиращите фактори при изграждането на учениковата личност,е изправена пред редица предизвикателства през процеса на обучение от разстояние в електронна среда. Сред многообразието от проведени изследвания относно негативните аспекти на дистанционното обучение се констатира, че съществува сериозен риск при учениците от социална изключеност или преждевременно отпадане от образователната система.

„Невъзможността на някои ученици да участват в обучение от разстояние – поради липсата на устройства и интернет или на възрастен в семейството, който да им помага, поставят тези деца и младежи в риск да отпаднат преждевременно от образователната система. Без живия контакт с учителите учениците от уязвими групи губят мотивацията и ангажираността си в ученето, изостават с учебния материал и в уменията за учене и социализация и са застрашени да не се върнат в училище.“ (MES. Distance Learning in Electronic Environment 2020-2021: Consequences and Looking Ahead, p. 21, 2021).

Проучване на UNICEF посочва, че „социалният контакт е най-голямата липса, пред която са изправени децата по време на извънредното положение…в най-голяма степен страдат и са ограничени откъм развитие меките умения на учениците и най-вече социалните им умения“.[1]

Според Е. Маркова „социализацията и съдържанието на социалните роли при децата вероятно ще претърпят промени, особено в ситуация на продължаваща по–дълго пандемична обстановка и ограничения“. (Markova, Е., 2021)

Стратегията на ЕС за насърчаване на образованието за децата по света „подчертава значението на придобиването на умения, по-специално чрез присъствено обучение, които ще дадат възможност на децата да напредват през целия си живот, като например лични отношения, учебни умения, съпричастност и сътрудничество; подчертава, че е важно децата да имат възможност да участват в игри и дейности за отдих като ключов елемент на развитието им, признат в член 31 от Конвенцията на ООН за правата на детето; призовава за предприемането на мерки за засилване на участието в дейности за отдих и култура за децата, както като права сами по себе си, така и като средство за укрепване на психичното здраве и общото им благосъстояние.“(EU strategy to promote education for children around the world: mitigating the impact of the COVID-19 pandemic, p.14).

От изключително важно значение е да бъде осъществена своевременна социално-педагогическа подкрепа на учениците от всички етапи на образователния процес. Насоките следва да бъдат ориентирани по отношение на тяхната повторна училищна социализация, превенция и преодоляване на негативните социални последици от обучението от разстояние в електронна среда. Необходими са обединените усилия на всички специалисти, имащи отношение към развитието  на детската личност във всички аспекти, за прилагане на всички приоритетни направления, посочени в настоящата програма.

За ефективното реализиране на програмата, следва да бъде оказван текущ и краен мониторинг от директора на учебното заведение, на основата на отчетената през периода дейност, която е извършвана от съответните специалисти,както и на базата на поставените и изпълнени цели по отделните приоритетни направления.

 

ИЗЛОЖЕНИЕ

Програмата е предназначена за осъществяване на социално-педагогическа подкрепа за преодоляване на негативните социални последствия от ОРЕС. Обособените приоритетни направления са насочени към подпомагане на учениците за училищнареинтеграция и справяне със социалните затруднения, породени от “Covid”- пандемичната обстановка; подпомагане за повторно социално включване в училищна образователна среда; изграждане на  умения и компетентности в учениците за усвояване на умения за регулация и саморегулация на емоционалните прояви.

 

Приоритетно направление 1. Осигуряване на подкрепа от Педагогически съветник.

Цел:Подпомагане на учениците за повторна училищна интеграция и справяне със социалните затруднения, породени от “Covid”- пандемичната обстановка.

Задачи:

Изготвяне на индивидуална и/или групова оценка на социалните потребности на учениците.

Развитие на социалните умения на учениците чрез провеждане на обучения.

Повишаване на комуникативните и експресивните умения на учениците чрез провеждане на групови дискусии.

Дейности:

Консултативна дейност. Индивидуално и групово консултиране.

 • Обсъждане на актуални социални теми с учениците за по-успешно справяне с различен тип социални затруднения.
 • Подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към образователната среда.
 • Консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес.
 • Консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото.
 • Участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците.
 • Подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и с избора на занимания по интереси;

 

Посредническа дейност.

 • Участие в екипи за подкрепа за личностно развитие, за изготвяне на индивидуална оценка, за предоставяне на допълнителна подкрепа.
 • Участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;
 • Осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата по случаи;
 • Участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната квалификация и споделяне на добри практики;

Срок: През цялата учебна година.

Отговорник: Педагогически съветник.[2]

 

Приоритетно направление 2. Осигуряване на психологическа подкрепа.

Цел: Изграждане на  умения и компетентности в учениците за усвояване на умения за регулация и саморегулация на емоционалните прояви. Създаване на позитивен училищен социален климат.

Задачи:

Анализ и диагностика на актуалния психо-социален училищен климат.

Подбор и приложение на подходящи методологически инструментариуми за работа с конкретен случай или група.

Планиране и реализиране на дейности, произтичащи от приоритетното направление.

Дейности.

 • Прилагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти.
 • Индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на подкрепа.
 • Участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите.
 • Своевременно оценяване на развитието на детето и ученика, съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
 • Подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното ориентиране и консултиране.
 • Взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците, или за вземане на решение по случай.
 • Посредничество при решаване на конфликти.
 • Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и учениците.
 • Участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между учениците.

Срок: През цялата учебната година

Отговорник: Психолог.[3]

 

Приоритетно направление 3.Осигуряване на подкрепа от Класен ръководител.

Цел: Подпомагане на учениците за повторно социално включване в училищна образователна среда.

Задачи:

Формиране на ключови социални компетентности в учениците.

Създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.

Приоритетно реализиране на групова форма за организация на процеса на обучение и използване на проектно-базиран подход за обучение.

Дейности.

 • Планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата и учениците.
 • Прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците.
 • Оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности.
 • Анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците.
 • Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда.
 • Педагогическа подкрепа за преодоляване на обучителни трудности.
 • Сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани страни.
 • Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Срок:През цялата учебна година.

Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително, учебните дни за проектни и творчески дейности могат да бъдат планирани като дейности за провеждане на повторна училищна социализация, целяща неутрализиране на негативните последици, в следствие на „Covid”- пандемичната обстановка.

Според Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. § 1. В чл. 3 ал. 3 се изменя така: „(3) Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.“

Отговорник: Класен ръководител. [4]

 

Приоритетно направление 4. Осигуряване на допълнителна социално-педагогическа подкрепа.

Цел: Повишаване на социалнитекомпетентности на учениците.Изграждане на умения за сътрудничество.

Задачи:

Наблюдение и анализиране на социалното проявление на личността на учениците извън училищна среда.

Изграждане на социални мрежи за подкрепа.

Дейности.

 • Осигуряване на допълнително обучение и консултации на учениците за повишаване на социалните им умения.
 • Мотивиране и стимулиране на развитието и напредъка на учениците и придобиването на ключови компетентности.
 • Взаимодействие с учителите на ученика и с другите педагогически специалисти.
 • Информиране и консултиране на родителите по въпроси, свързани с обучението, възпитанието и социализацията на ученика.
 • Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Срок: През цялата учебна година,

Отговорник: Възпитател в общежитие към училище или в център за подкрепа за личностно развитие.[5]

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвместната социално-педагогическа интервенция и своевременното приемане на стратегическо планиране на процеса на училищна ресоциализация биха интензифицирали успешната социална интеграция на учениците.

Посочените дейности, извършвани от съответните специалисти, подлежат на модификация спрямо индивидуалните и груповите потребности на учащите, установени чрез изготвянето на съответната индивидуална и/или комплексна оценка.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Маркова, Е. (2021). Общество под ключ:проблеми на социологическото изследване в (пост) кризисни ситуации., ISBN: 978-619-245-166-0, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
 2. МОН. (2021). ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 2020-2021: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОГЛЕД НАПРЕД. Основни тенденции в системата на образованието по време на пандемията от COVID-19 и препоръки за ефективно и безопасно протичане на учебната 2021/2022 година.
 3. Стратегия на ЕС за насърчаване на образованието за децата по света: смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19. Резолюция на Европейския парламент от 3 май 2022 г. относно стратегията на ЕС за насърчаване на образованието за децата по света: смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19. P9_TA(2022)0138, 2021/2209(INI), т.44.

 

REFERENCES

 1. Markova, E. (2021). Obshtestvo pod kljuch: problem nasociologi`eskotoizsledvane v (post) krizisnisituacii. ISBN: 978-619-245-166-0, Sofija: Izdatelstvona BAN “Prof. Marin Drinov”.
 2. (2021). Obuchenieotrazstojanie v elektronnasreda 2020-2021: posledstvija I poglednapred. Osnovnitendencii v sistematanaobrazovanieto po vremenapandemijataot COVID-19 I preporyki za efektiwno I bezopasnoprotichanenauchebnata 2021/2022 godina.
 3. Strategija za nasyrchavanenaobrazovanieto za decata po sveta: smekchavanenavyzdejstvietonapandemijataot COVID-19. RezoljucijanaEvropejskijaparlameneot 3 maj 2022g. otnosnostrategijqta za nasyrchavanena ES za nasyrchavanenaobrazovanieto za decata po sveta: smekchavanenavyzdejsvietonapandemijataot COVID-19. P9_TA(2022)0138, 2021/2209(INI), т.44.

[1]https://www.unicef.org/bulgaria/media/8946/file. Въздействия на пандемията COVID19 върху предучилищното и училищното образование – Анализ на дълбочинни интервюта и изследване на отделни случаи. Липса на социален контакт, стр. 10, Global Metrics Ltd.

[2] НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, чл. 17.

[3] НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, чл. 15.

[4] НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, чл. 5.

[5]Изм. и доп. № 6 към чл. 42, ал. 2, т. 5 от преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, (САЩ – ДВ, БР. 101 ГОДИНА) /20, В СИЛА ОТ 27.11.2020 Г.

Comments are closed.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев