Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Получаване на статус за квалифициран учител от студентите-педагози в Англия

Получаване на статус за квалифициран учител от студентите-педагози в Англия

Галина Георгиева
gggeorgieva[at]uni-ruse.bg
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Obtaining a qualified teacher status in England

as. Galina Georgieva, PhD
Ruse University “Angel Kanchev”

Abstract:The following article examines the different routes through which students in England can obtain a pedagogical degree and a Qualified Teacher Status. It also describes the Teachers’ standards that students need to meet in order to achieve the status. A focus was put on the statutory requirements for newly qualified teachers.

Цел на настоящата статия е да представи регламентираната организация на обучението на студентите-педагози за придобиване на професионална квалификация „учител“ в Англия. За разлика от България, където завършилите студенти-педагози получават правоспособност да практикуват свободно след получаване на диплома за завършено висше образование, в Англия новозавършилите учители са подложени на едногодишен пробен период, през който отново трябва да докажат способността си да работят според утвърдените учителски стандарти.

Получаването на сертификат за квалифициран учител в Англия преминава през няколко етапа на обучение. Една от основните причини за предлагане на различни варианти за получаване на педагогическа квалификация е продиктувана от постоянната нужда от учители в непрекъснато нарастващата по население мултикултурна Великобритания. Наблюдаващата се тенденция за отлив от учителската професия поставя на сериозно изпитание училищата, които отварят своите врати за все повече деца всяка година. От повече от 15 години в Англия се набират учители от Австралия, САЩ, Южна Африка, Европа. Педагозите, завършили висше педагогическо образование извън Великобритания и Европейския съюз имат право да работят като неквалифицирани учители в образователната система на страната до 4 години като в рамките на този период трябва да се квалифицират според стандартите и придобият статус на квалифициран учител (QTS), ако желаят да продължат да упражняват избраната от тях професия. Квалификацията на учителите във Великобритания в този аспект би могла да се анализира съобразно обучението на педагогически кадри в системата на английското висше образование и придобиване на статус за педагогическа квалификация (Qualified Teachers Status-QTS).

В България обучението на бъдещите учители изцяло се организира и провежда в акредитираните специалности на педагогическите факултети в различните университети. Приемът на студенти педагози в България се осъществява чрез съответен изпит за конкретната педагогическа специалност като в балообразуването  за класиране се включват оценки от дипломата на кандидат-студента, съотносими към избраната от него специалност. За завършилите колежи и желаещи да постигнат образователно-квалификационната степен “бакалавър” по същата или сродна специалност и за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър” и желаещи да завършат второ висше образование приемът се осъществява чрез конкурс по документи. Правилата за прием на студенти се основават на приетата Наредба на Министерски съвет за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование. (6)

В Англия желаещите да придобият педагогическа квалификация трябва да притежават завършено ниво „А level”, с резултатите от което кандидатстват в колеж или университет. Задължителното образование в Англия включва възрастовия диапазон от 5 до 16 години. В средните училища учениците до 14 годишна възраст изучават предмети по единна програма. Последните 2 години от обучението в средното училищно учениците избират предмети- между 5 и 10 на брой, като част от програмата за получаване на диплома за завършено средно образование-GCSE (General Certificate of Secondary Education). На края на втората година те се явяват на изпит по избраните от тях предмети. Желаещите да получат университетско образование продължават своето обучение в т.нар. горен гимназиален курс (V, VI form) за получаване на т. нар. „А” ниво (A level), което им дава право да кандидатстват във Висше учебно заведение. Акцентът при избор на изучаваните дисциплини от ученика за придобиване на „А” ниво зависи от бъдещата му професионална ориентация и избор на специалност, за която ще кандидатства във висше учебно заведение. Най-често кандидат-студентите подават своите документи към организацията UCAS (Universities and Colleges Admissions Service), чиято цел е да консултира и обработва подадената информация, работейки с повече от 350 университета и колежи. Приетите студенти в педагогически специалности в университет започват курс на обучение по т.нар. „undergraduate” програма. Например в един от най-известните английски университети за обучение на бъдещи педагози в Лондон- Institute of Education (8), желаещите да получат педагогическа квалификация преминават през следните етапи до получаване на статус на квалифициран учител:

 • Завършване на т. нар. „основна степен” (Foundation degree) с период на обучение 2 години в редовна форма. Студентите трябва да продължат своето обучение в бакалавърска програма (BAd „top-up programme”), за да получат т. нар. „undergraduate honours degree” степен. Продължителността на курса е 1 година редовна форма на обучение и 2 години в задочна форма. След получаване на бакалавърска степен, студентите, желаещи да работят като учители записват курс за следдипломна квалификация за получаване на сертификат „PGCE”. Курсът е с продължителност 1 година за редовна форма на обучение и 2 години-задочна форма.
 • Бакалавърска образователна степен- програмата е с 3 годишен период, редовна форма на обучение. За да получат статус на квалифициран учител, студентите, обучаващи се в бакалавърската програма трябва след своето дипломиране да запишат PGCE курс и покрият съответните стандарти.

Студентите, обучаващи се в PGCE курс, имат опции за провеждане на обучението, които са:

 • В редовна форма с продължителност 1 година;
 • В задочна форма с продължителност 2 години;

И в двата случая курсът за получаване на сертификат за учител би могъл да се провежда и ръководи от различни институции- университет с договор към базово училище или организации с лиценз получен от правителството за обучение на студенти-педагози, базирано и ръководено от одобрено училище. Тенденция през последните години е училищата да поемат практическата подготовка на студентите, които са в курс за следдипломна квалификация, и работят с тях за придобиване на статус за квалифициран учител. Обикновено времето на студентите-педагози през този едногодишен период (ако са избрали редовна форма на обучение) се разпределя на три части, респективно трите срока на учебната година, както е прието в Англия. Студентите участват в стажантска практика в две различни училища като през първия и втория срок (септември-декември и януари-март) са в едно училище, а през последния срок (април-юли)- в друго. Училището, поело ангажимент да обучава студенти-педагози, назначава вътрешен ментор (tutor), който заедно с базовия учител на класа, в който е разпределен студентът, отговарят за постепенното му интегриране и поемане на повече отговорности спрямо децата в рамките на срока. Обикновено студентите работят 4 дни в училище и 1 ден в колеж/университет през работната седмица. По време на стажантската практика освен ангажираността им в училище, на бъдещите учители се възлагат и курсови задачи от университета/колежа. През периода на практика, осъществен в рамките на едно училище, студентите-педагози започват своята подготовка в ролята на асистенти на учителите. Подходът на изучаване на дадена професия, наричан в Англия „job shadowing”, представлява цялостно възприемане на задълженията и отговорностите на учителя от студента през първите седмици от практиката. Първоначално студентите изпълняват поставени задачи от базовия учител, които включват както работа с децата, така и опознаване спецификата и етоса на даденото училище- политиките на работа, установените практики и цялостен облик на учебното заведение. Планирането на тези задачи се осъществява от базовия учител съвместно с отговарящия за практиките и студентите ментор в училището. Постепенно студентите започват самостоятелно да планират и реализират учебно-възпитателния процес като през последните седмици от техния престой 70% от обучението на класа се провежда от тях. През целия период на практика в училището студентите биват наблюдавани и оценявани от базовия учител, ментора в училището и преподавател от университета/колежа. Във всяка седмица на студентите се полага определено извънкласно време, през което те попълват своето портфолио, планират уроци и се срещат с ментора на училището. Този модел на работа се прилага и във второто училище, което е определено за практика на студентите-педагози. Планираните задължителни дейности за студентите, които трябва да изпълнят в рамките на стажантската си практика са насочени към изграждане на базисни умения и компетентности, заложени в учителските стандарти, към които се стремят. За получаване на сертификат за квалифициран учител, студентите трябва да издържат и тест за професионални умения (Professional Skills Test), който изисква от студентите да покажат конкретно ниво на познание по математика и английски, независимо от вида на педагогическата квалификация.

Редно е да се отбележи, че в английските училища в помощ на учителите се назначават асистенти, които могат да работят като „подпомогащи обучението“ на децата (Learning support assistants – LSA) или „обучаващи асистенти“ (Teaching assistants- TA). Основната разлика между тях е, че при „подпомагащи обучението“ асистенти не се изисква квалификация, докато „обучаващите асистенти“ трябва да са преминали курс на обучение. По отношение на квалификацията на учителите тенденция в училищата е да се насърчават „обучаващите асистенти“ да продължат своето образование и придобият статус на квалифициран учител. За този вид асистенти предимството е, че вече участват в учебно-възпитателния процес и при организацията на стажантската практика като част от професионалното им обучение се възползват от предимството да я проведат на съответното си работно място.

Стандартите (Teachers’ standards), по които се оценяват студентите и младшите учители (NQTs), сa обособени в две части: преподаване и лично и професионално поведение.

Осем са стандартите по отношение на уменията на преподаване, на които студентите трябва да отговарят, за да получат сертификат за квалифициран учител:

 1. Поставя високи очаквания, които вдъхновяват, мотивират и поставят предизвикателства пред децата:
 • Създава безопасна и стимулираща среда за децата, основаваща се на взаимно уважение;
 • Поставя цели, които да стимулират децата с различен произход, възможности и характер;
 • Постоянно демонстрира позитивно отношение, ценности и поведение и очаква същото от децата;

 

 1. Насърчава добрия прогрес и резултати, постигнати от децата:
 • Отговаря за напредъка, постиженията и резултатите на децата;
 • Запознат е с възможностите на децата, знанията им до този момент и умее да планира, основавайки се на това;
 • Ориентира децата към авторефлексия по отношение на постигнатото и собствените им нужди;
 • Демонстрира познание и разбиране за начините, по които децата учат и как това оказва влияние върху процеса на преподаване;
 • Окуражава децата да поемат отговорност и съзнателно отношение спрямо собствената си дейност и обучение.

 

 1. Демонстрира добро познаване на учебната програма и съдържание:
 • Добро познание по различните предмети; насърчава и поддържа интереса на децата по даден предмет и умее да адресира неразбраното;
 • Демонстрира критическо разбиране по отношение развитието на даден предмет и насърчава придобиването на нови знания;
 • Демонстрира разбиране и поставя високи стандарти във връзка с употребата на английския език- грамотност, артикулация, независимо от преподавания от учителя предмет;
 • Ако преподава четене, да демонстрира ясно разбиране по отношение метода за запознаване с английската азбука- чрез използване на фонетичната стойност на графични съчетания (synthetic phonics);
 • Ако преподава математика в ранна възраст, да демонстрира ясно разбиране на подходящите техники на преподаване;

 

 1. Планира и преподава добре структурирани уроци:
 • Преподава знание и развива разбиране у учениците чрез балансирано времево разпределение;
 • Насърчава любов към ученето и интелектуалната любознателност на учениците;
 • Дава домашна работа и планира други извънкласни дейности, чрез които да консолидира и разшири познанието, придобито от учениците;
 • Систематично рефлектира върху уроците и подходите на преподаване;
 • Допринася към разработването и обезпечаването на събуждаща интерес програма по съответните предмет/и;
 1. Адаптира преподаването спрямо нуждите и силните страни на всички ученици:
 • Знае как и кога да диференцира в процес на работа, използвайки подходи, които позволяват ефективното преподаване;
 • Демонстрира разбиране по отношение на редица фактори, които възпрепятстват учениците от възможността да учат и  знае как да ги преодолее;
 • Показва разбиране по отношение на физическото, социалното и интелектуално развитие на децата и знае как да адаптира преподаването спрямо различните степени на развитие на децата;
 • Показва ясно разбиране спрямо индивидуалните възможности на децата, включително и тези със специални нужди (деца с по-големи възможности; деца, за които английския език е втори език; деца с увреждания); може да използва различни подходи на работа, за да приобщава и подпомага тези деца;

 

 1. Извършва точно и продуктивно оценяване:
 • Знае и разбира как се извършва оценяването по различните предмети, включително и изискванията за задължителното оценяване;
 • Извършва диагностика и оценяване за установяване прогреса на децата-( formative and summative assessment);
 • Използва точни данни, за да наблюдава прогреса на децата, да поставя цели и планира съответните уроци;
 • Регулярно осъществява обратна връзка с децата, устно и чрез писмена оценка, и окуражава учениците да коментират;

 

 1. Управлява ефективно поведението на децата, осигурявайки добра и безопасна среда за учене:
 • Поставя ясни правила и установен ред за поведение в класната стая; поема отговорност спрямо допринасянето за доброто и учтиво поведение в класната стая и около училището в синхрон с училищната политика;
 • Има високи очаквания за изпълнение на поведенческите норми и установява структура от поощрения, санкции и награди честно и последователно;
 • Ефективно ръководи клас, използвайки подходи, които са подходящи за нуждите на всички деца с цел мотивирането и ангажирането им в учебния процес;
 • Поддържа добри взаимоотношения с учениците, упражнява уместен контрол и действа решително, когато е необходимо;

 

 1. Поема по-големи професионални отговорности:
 • Допринася за всеобхватния живот и етос в училището;
 • Развива ефективни професионални отношения с колеги и знае как и кога да поиска съвет или подкрепа от специалист;
 • Организира помощния педагогически състав ефективно;
 • Поема отговорност спрямо подобряване на преподаването чрез собственото си професионално развитие, отговарящо на препоръките на колегите;
 • Общува ефективно с родители по отношение на постиженията и благополучието на децата;

Стандартите, които студентите трябва да покрият във връзка с личното и професионално поведение, са следните:

 1. Учителите поддържат публичното доверие в професията и запазват високи етични стандарти на поведение, в и извън училище, чрез:
 • Отнася се към децата с достойнство, изграждайки отношения на основата на взаимно уважение без преминаване на границите на професионалната учителска позиция;
 • Проявява отношение спрямо защита на детското благосъстояние в синхрон със закона;
 • Проявява толерантност и уважение спрямо правата на другите;
 • Спазва фундаменталните Британски ценности, включващи демократичност, силата на закона, индивидуалната свобода и взаимно уважение, толерантност към хората с различна вяра и религия;
 • Изразява лични вярвания по начин, който не би използвал детската уязвимост или подтикнал към нарушаване на закона;

 

 1. Учителите трябва да притежават професионално отношение спрямо етоса, политиките и практиките на училището, в което преподават и да поддържат високи стандарти по отношение на собствената си точност и присъствие.

 

 1. Учителите трябва да разбират и действат винаги в рамките на професионалните правила и задължения; (5)

 

След приключване на практическата подготовка и получаване на сертификат за квалифициран учител, студентите-педагози трябва в рамките на 5 години да защитят този статус, започвайки работа като новозавършили учители (NQTs). Задължителният период за защита на придобития статус на квалифициран учител е една година след заемане на длъжността „учител“. През този период учителите допълват своето портфолио с доказателствен материал от практиката по гореупоменатите стандарти.(4)

Мониторингът, подкрепата и оценяването на новозавършилите учители се извършва от ръководителя на студента- неговият назначен ментор в училището. Менторите трябва да притежават педагогически опит и регламентирано време, за да поемат тази функция. „Ръководителят на студента трябва да може да отсъжда честно и точно спрямо прогреса на новозавършилите учители по отношение на съответните стандарти. Трябва да може да разпознава необходимостта от ранна намеса в случай, когато новозавършилият учител изпитва трудности. Понякога е необходимо директорът да изпълнява ролята на ръководител на студента.”(3)

Новоквалифицираните учители биват наблюдавани периодично като наблюденията се извършват от назначения ръководител в училището или външен оценител от университет или съответната институция за обучение на учители. Предварително се планират срещи между учителите и ментора, на които конструктивно се дискутират техните постижения и задължително се води документация, в която всяка среща се описва. Доказателственият материал, събран в портфолиото на учителя, отразяващ неговата учителска практика се анализира също периодично като се поставят цели за по-нататъшно развитие. Крайната оценка се оформя от директора на училището на базата на доказателствения материал в портфолиото на учителя и разговор с ментора. Директорът изпраща препоръка до съответната институция за новоквалифицираните учители и дава оценка, която може да е задоволителна или незадоволителна. При незадоволителна оценка по преценка на директора на училището едногодишния период се удължава. Новоквалифицираният учител също има право да добави коментари към препоръката. В рамките на 20 дни, съответната институция на базата на препоръката на директора решава дали учителят е защитил учителските стандарти или се налага преразглеждане и удължение на периода.

Професионалното развитие на учителите в Англия стартира именно с получаване на утвърдителна оценка след завършване на периода на защита на придобития статус за квалифициран учител.

С оглед разгледаните учителски стандарти, постигането на които е цел на всеки студент-педагог в Англия, се очертават няколко акцента във връзка с професионалните умения и знания, които трябва да притежават бъдещите учителите в перспектива за успешна кариерна реализация:

 • Комплексност по отношение на познанията. Студентите педагози трябва да умеят да покажат не само методически баланс в планирането и преподаването на различните образователни направления, но и умения да адаптират подходите и методите на работа спрямо нуждите на децата. Това изисква активно общуване от страна на студентите с децата и базовите учители с цел формиране на представа относно индивидуалните особености на децата и групата като цяло.
 • Мотивация и способност за поемане на допълнителни отговорности в рамките на училището, което би могло да се реализира само, ако студентите са запознати със спецификата на конкретното училище по отношение на училищните политики, специфични практики и работа с родители и общност.

 

С промяната в нормативната уредба за придобиване на професионална квалификация „учител“ в България (2) се регламентира организацията и провеждането на стажантска практика от стажант-учителите. Реализирането на стажантската практика се основава на изготвянето на съвместен план между стажант-учителя и учителя наставник. Изпълнението на основните дейности се вписват в дневник, в който стажант-учителя описва наблюдаваните уроци и ситуации, фиксира методите, използваните форми и средства, „възникналите проблеми, предложения и препоръки“ (3). Учителят-наставник вписва качествена оценка в дневника на стажант-учителя за неговото изпълнение на предварително изготвения план. Обучението и практическата подготовка на бъдещите педагози у нас завършва с „полагане на държавен (практико-приложен) изпит пред изпитна комисия. В изпитната комисия се включват хабилитирани преподаватели от съответното висше учебно заведение и учителят-наставник, под чието ръководство е провеждана стажантската практика.

 

Квалифицирането на студентите-педагози се регламентира и е приоритет на всяка образователна национална политика. Професията или длъжността „учител“ също законово се характеризира. Да се преподава.обаче „изкуството на изкуствата, е много трудна работа; тя изисква отлична разсъдливост, и то не от един човек, а от мнозина, защото никой отделен човек не е надарен с такова остро зрение, че от неговата зоркост да не се изплъзват много неща“. (Коменски, 2007, с. 10)

 

Литература / Reference:

 

 1. Коменски, Ян Амос. 2007. Велика дидактика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
 2. НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година
 3. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 4. Induction for newly qualified teachers (England), Revised Oct. 2014, Department for Education, England, 2014
 5. Teachers’ Standards, Department for Education, July 2011 (introduction updated June 2013), England
 6. http://admission.uni-ruse.bg/pages/content/guide/admission-rules-general.aspx
 7. education.gov.uk/get-into-teaching
 8. http://www.ioe.ac.uk/study/22.html
 9. https://www.theguardian.com/education/2016/mar/22/teachers-plan-leave-five-years-survey-workload-england

 

Comments are closed.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев