Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Музикално-творческо ателие: идеи, задачи, примери от практиката

Музикално-творческо ателие: идеи, задачи, примери от практиката

Гл. ас. д-р Петя Стефанова
Русенски университет „Ангел Кънчев“
pstefanova[at]uni-ruse.bg

Musical – creative atelier: ideas, tasks, еxamples from the practice

Assist. Prof. Petya Stefanova, PhD
University of Ruse “Angel Kanchev”
pstefanova[at]uni-ruse.bg

Abstract:The idea of the pedagogical atelier as an educational form exists in the scientific works of a number of authors. This article presents in detail the tasks that were performed in a music-creative atelier, 2016 with children aged 3-5 years. The propositions are presented as a music games, including non-traditional (alternative) musical instruments, rhythmic accompaniment and artistic performance.

Традиционните образователни форми подлежат на непрекъснато осъвременяване и въвеждане на елементи, адекватни на развитието и нуждите на децата. Педагогическото ателие е такава образователна форма, която осигурява свобода на творческата инвенция, стимулира инициативността и позволява придобиването на знания и умения чрез собствен опит. Идеята за педагогическото ателие като образователна форма не е нова – тя съществува в научните разработки на редица автори, между които Ж.-Ж. Русо, Л. С. Виготски, А. С. Макаренко и др. Важно е да се отбележи, че приоритетно е участието на децата (учащите) в процеса и създаване на творчески продукт, а придобиването на знания и умения се явява следствие. Особено място в педагогическото ателие заема комуникацията, обмяната на идеи, мнения, информация, творческа енергия чрез индивидуални и групови дейности, както и работа по двойки.[1]

Предложените идеи, задачи и игри са изработени като идеен проект от автора, впоследствие с участието на студенти от Музикален клуб „Афект“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ са апробирани пред детска аудитория в музикално-творческо ателие. Ателието е проведено на 06.02.2016 г. в Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе и е анонсирано със следното заглавие „На купон с балон“.[2]

Задачите са подбрани за деца на възраст 3-5 години. Музикално-творческото ателие е препоръчително да се проведе с максимален брой участници – 10 деца и техните родители (придружители).

За подготовката и провеждането на ателието са необходими следните основни материали:

 • Музикално произведение, което служи като базов компонент и върху което са изградени различните по трудност и характеристика творчески активности: Карнавал на животните.[3]
 • Нотен материал на произведението – препоръчителен в случай, че педагогът свири на музикален инструмент.
 • Илюстративен материал: снимки и изображения на животните – герои в приказните задачи.
 • Гатанки за представителите на животинския свят, застъпени в приказните задачи и игрите.

 

При провеждането на ателието е добре да се  предвиди активното участие на родителите, поради възрастта на децата и идеята за разширена комуникация.

Задачите би следвало да се редуват на следния принцип: по-активните физически с по-статични, но с друг творчески акцент или провокация. Добра идея е да се подготвят пликове с текст, номерирани в съответствие с броя на задачите, в които е описано съдържанието на всяка от тях. Логично е, самите игри да са с нарастваща степен на трудност. Описаните задачи-игри провокират фантазията и музикалните компетенции на детето на различни равнища:

 • Експериментиране със звуковите качества на материали като дърво, стъкло, пластмаса, хартия и др.
 • Изпълняване на ритъм според характера на музиката с помощта на нетрадиционните звукоизточници. Употребяват се също метални напръстници в съчетание със стъклена повърхност (задача 7), стъклени палки (задача 5), тънки дървени пръчици, завършващи с коркова тапа (задача 3) и др.
 • Разпознаване, проследяване и демонстриране на  мелодичното движение и неговата посока в музикалния пример (задача 7). [4]
 • Импровизиране на движения (задача 2).
 • Мелодични импровизации (задача 1).
 • Участие в „създаването“ на „нов“ инструмент – употребата на традиционната в бита дървена плоскост по нетрадиционен начин, с помощта на дървени палки (задача 6).
 • Преживяване на темпото в музиката чрез движение на приказния герой (задача 4).

 

В съдържанието на вълшебните пликове е необходимо задачата да се  представи в привлекателен за децата вид, което може да включва както стихотворна форма, така и различни изображения, цветен текст и т.н. Идеята на текста и номерацията е да се работи в екип родител – дете, като номерата могат да се изтеглят от децата, а родителят да прочете съдържанието на плика със съответния номер.

 

Същинска част: провеждане[5]

Приказна задача 1.Начало на приказното пътешествие!

Докато слушате музиката със затворени очи, помислете какви приключения искате да преживеете в гората и с кои животни да се срещнете?Весело слушане!

Слушаме „Тържественото музикално въведение“. Насърчаваме децата да бъдат активни и да фантазират смело. За предпочитаме е да мелодизираме въпросите след прослушването и да им помогнем да „изпеят“ техните отговори.

 

Приказна задача 2.На парад като на парад!

Докато звучи „Царският марш на лъва“,  децата минават с маршова стъпка, като всеки си намисля животно, което имитира. На царския марш всички животни са поканени!Да се забавляваме заедно!

Децата са на импровизирана сцена, в която ги стимулираме да демонстрират особеностите във визията, движенията, бързината и други характерни особености на избрания от тях герой-животно. Подходящ момент е да включим родителите/гостите, които ще познаят и назоват героя, изобразен от тяхното или избрано от тях дете. Освен в ролята на музикална игра под инструментален съпровод с творчески елементи, играта има ритмична, артистична и комуникативна функция. Невербалният фокус на задачата може да бъде редуван с гатанки-връзка към следващия животински представител и съответната приказна задача.

 

Приказна задача 3. Приказен слон с балон

Троп-две-три; троп-две-три, …………

Върху стъклената къщичка на слона отмервайте тежките му стъпки с помощта на направените за целта „коркови палки“. Готови ли сте за приключение?

Необходими материали:

 • стъклена повърхност, тънки дървени пръчици, завършващи с коркова тапа;
 • изразителна снимка на слона или рисунка, която е поставена в стъклена рамка за снимки (размер А4).

Стъклената рамка е „стъклената къщичка на слона“, която се явява основа на стъклените перкусии.  Задачата на децата е да изразят ритмичната пулсация. Този път героят ще се охарактеризира чрез метричната пулсация и темпото на музикалния пример. Заради спецификата на материала (стъкло) и възрастта на децата е желателно да работят в екип – с родител или медиатор. Могат да се произнасят срички по избор, по време на демонстрираните движения на слона върху стъклената повърхност.

Приказна задача 4. Скокливото кенгуру

Затворете очи и слушайте чудната мелодия на кенгуруто, като си представите, че на скокливите места скачате на един крак в ритъма на музиката. Когато мелодията се движи плавно, спирате и се оглеждате за други горски обитатели!

След като чуете произведението веднъж, хайде да го изиграем заедно!

Играта служи за активизиране на: слушане, разпознаване и реагиране на различни дялове в музиката.

Така неусетно, в хода на забавната игра, децата реагират на музикално-изразните средства и изпълняват задачи, надвишаващи музикалните им познания до момента.

 

Движения на слона

Движения на слона

„Движения на слона“ –  музикално-творческо ателие в детски отдел на РБ „Любен Каравелов“.

Материали: дърво, коркови тапи, стъкло. Снимка: личен архив.

 

Приказна задача 5. Водно тайнство или вълшебства във водата

С помощта на „стъклените палки“ свирете върху нашия аквариум, като внимавате много, и с леки почуквания отмервате произведението. Вие сте изпълнители, които ще го направят още по-красиво и вълшебно. Всеки участник ще има възможност да се гмурне в аквариума и да опита стъклените перкусии-нашия приказен инструмент.

Свирете само върху рибките, внимателно и нежно, за да се насладим на нашата красива музика!

Необходими материали:

 • стъклена повърхност – рамка за снимка (А4);
 • стъклени епруветки, които ще се употребяват като палки;
 • изображение (снимка, рисунка и др.) на рибки.

Изображението на рибките е изработено по подобие това на слона и лебеда (приказна задача 6).[6] Децата експериментират звука на стъклените звукоизточници с активното съдействие на преподавателя, като се стараят да „свирят“ само върху рибките.

Активизират се: тембровото възприятие, метричната пулсация, координацията.

Прослушване на музикалния пример и демонстрация на задачата пред детската аудитория

Прослушване на музикалния пример и демонстрация на задачата пред детската аудитория

Прослушване на музикалния пример и демонстрация на задачата пред детската аудитория. Материали: стъклени палки, стъклена повърхност, подходящи изображения. Снимка: личен архив

Изпълнение на ритмичен съпровод върху звучащия музикален пример с координирани движения.

Изпълнение на ритмичен съпровод върху звучащия музикален пример с координирани движения.

Изпълнение на ритмичен съпровод върху звучащия музикален пример с координирани движения. Точката на съприкосновение на стъклените материали е само върху конкретните изображения .

 

Приказна задача 6. Маймуни-пианисти – истински виртуози

Запознайте се с нашия нов инструмент, който ни е предоставен от семейството на маймуните и е тяхната семейна гордост. Дървеният инструмент е закачен на стената. Задачата към децата е зададена по следния начин: свирете с помощта на дървените палки, когато чуете в музиката да се звучи ксилофона. Приятни мигове!

Необходими материали:

 • дървена повърхност;
 • дървени палки;
 • по избор могат да се добавят хартия и/или плат, които да покриват определени участъци от дървото.

Дървеният „ музикален инструмент“ се закача на стена, на  удобна за децата височина. Той се изработва (импровизира) от дървена плоскост, върху която са поставени плат или хартия, по желание. На децата се предлагат дървени палки. Могат да участват максимум четири деца – по две от всяка страна. Така те имат свободата да експериментират със звука от съприкосновението на палките с различните материали.

По време на прослушването на музикалния пример децата изпълняват имитационни движения – влизат в ролята на малки пианисти. След това се демонстрира как могат да изпълнят ритмичен акомпанимент върху произведението, с помощта на създадения „музикален инструмент“.

Демонстрация на имитационни движения –„малки пианисти“

Демонстрация на имитационни движения –„малки пианисти“

Демонстрация на имитационни движения –„малки пианисти“. Снимка: личен архив

Изпълнение на ритъм с дървени палки върху дървена повърхност

Изпълнение на ритъм с дървени палки върху дървена повърхност

Изпълнение на ритъм с дървени палки върху дървена повърхност. Снимка: личен архив

 

Приказна задача 7. Лебедът

Върху стъклената  повърхност, където нашият лебед„живее“,е отбелязано началото на мелодията (песента на лебеда) с червени точки.

Когато чуете в музиката тази мелодия, свирете с потракване върху точките, с помощта на металните напръстници.

Нека първо да я чуем. Колко е красив само лебедът!

Необходими материали:

 • стъклена повърхност от рамка за снимки, размер А4
 • метални напръстници

Предварителна подготовка:

 • върху стъклото е отбелязана с червени точки мелодичната личния, както е показано на снимката по-долу.

Целта  е  да се проследи движението на мелодията и да се отрази чрез „изтракване“  с металните напръстници върху стъклената повърхност . Тъй като с червени точки е записано само началото на мелодията – изобразена е посоката на мелодичното движение, децата трябва да „свирят“ само когато я разпознаят.

Отново е препоръчително децата да работят в екип с родител, учител, студент-педагог и др. при изпълнението на тази задача.Тя е с висока степен на трудност и именно екипната работа я превръща в забавна и изпълнима.От значение са и детайлите в предварителната подготовка и представянето: красиво изображение, подготвено за различните екипи; живо изпълнение – транскрипция за пиано (или флейта и пиано;цигулка, виолончело и пиано и др.).Това е още една възможност децата да се докоснат до музицирането на живото изпълнение, да се запознаят отблизо с особеностите и звука на инструмента и да се докоснат до него.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Гълъбова, Д. (2013). Педагогическото ателие – перспективна технология за обучение на студенти. – В:Научни трудове на Русенския университет, Том 52. Серия 6.2, с. 17-23.
 2. Зимса, М., Д. Айзенбургер (2015). Карнавалът на животните.София: Емас.
 3. Сен-Санс, К. (1990). Карнавал животньiх. Предложение дляфортепиано. Москва: Музьiка.

REFERENCES

 1. Galabova, D. (2013). Pedagogicheskotoatelie – perspektivnatekhnologiya za obuchenienastudenti – V: Vol. 52. Seriya 6.2, 17-23.
 2. Zimsa, M., D, Eisenburger (2015). Karnavalutnazhivotnite. – Sofia: Emas.
 3. Sen-Sans, K. (1990). Karnaval zhivotnyih. Predlozhenie dlyafortepiano. Moskva: Muzyika.

[1]По-изчерпателно концепцията ми за музикално-творческото ателие е представена в АЛМАНАХ на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Стефанова, П. (2016) Музикално-творческо ателие – авторски модел на организация и творчески подход. В: АЛМАНАХ НМА, Година 8, София.https://almanac.nma.bg/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb/

[2]Анонс към събитието може да се прочете тук: https://www.dunavmost.com/novini/muzikalno-atelie-na-kupon-s-balon

[3]Карнавал на животните  е фантазия за оркестър, написана през 1886 г. от  френския композитор Шарл Камий Сен-Санс.

[4]Поради предложената възраст на децата е препоръчително активната намеса на педагога или медиаторите в изпълнение на тази задача.

[5]Методическите насоки, отбелязани под всяка задача-игра са представени с оглед възможностите за прилагането им в различни музикално-образователни форми.

[6]По-подробно представяне на нетрадиционни музикални инструменти и методически насоки за употребата им може да се открие тук: Стефанова, П. Алтернативни перкусии в музикалното ателие (2015) В. АЛМАНАХ НМА, Година 7, София.https://almanac.nma.bg/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8/

Comments are closed.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев