Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Изисквания към авторите

С предлагането на своя ръкопис, авторът поема ангажимент да се придържа към етичния кодекс на списание Педагогически новости.

Изисквания към съдържанието на материалите

В списание Педагогически новости се публикуват материали, които представят оригинални авторски научни идеи, концепции, анализи, технологии, изследователски резултати и образователни практики. Не се приемат студии и статии, които са предложени или са публикувани в други издания.

Материалите трябва да отговарят на тематичната насоченост на изданието. Те трябва да са четивни и да са оформени съобразно изискванията на издателя.

Резюмето трябва да отразява ясно съдържанието на материала, да поставя акцент върху иновативните моменти в разработката и върху получените научни резултати.

Не се препоръчва самоцитирането и позоваването на литературни източници, които не са релевантни на проблематиката и съдържанието на статията.

Изисквания към оформлението на текста

Моля използвайте темплейта от линка тук

Ръкописите могат да бъдат на български, руски или английски език.

Обемът на материалите е до 30 страници.

Шрифт Arial – Font Size 12.

Формат – DOC/DOCX.

Структура:

 • Заглавие с главни букви, научни степени и академични длъжности на авторите, научна организация, електронен адрес – на английски език.
 • Заглавие с главни букви, научни степени и академични длъжности на авторите, научна организация, електронен адрес – на български език.
 • Резюме в обем 100-150 думи – на английски език.
 • Ключови думи – на английски език.
 • Основен текст на материала.
 • Таблиците и графичните изображения трябва да бъдат номерирани, озаглавени и оформени по такъв начин, че да бъдат разбираеми независимо от текста.
 • Илюстрациите трябва да са с високо качество.
 • Бележките се въвеждат чрез горен десен индекс с арабски цифри и се обособяват в долния край на страницата под линия.

Изисквания към цитирането

 • Списъкът на цитираната литература се дава в два отделни параграфа. В първия източниците се описват в оригинал по азбучен ред първо на кирилица, след това на латиница. Във втория параграф същите източници се посочват отново, като тези на кирилица се подлагат на транслитерация, а източниците на латиница остават в оригинал.
 • В списъка с литература източниците, които са с повече от един автор, се описват, като се упоменават имената всички автори.
 • Източници от един автор и година се обозначават с поредни латински букви след годината на издаване. (Например: Минчев, Б. (2008a). Обща психология. София: Сиела. В текста се цитира (Minchev, 2008a)
 • Литературните източници се описват както следва:

Книги

ЛИТЕРАТУРА:

Минчев, Б. (2008). Обща психология. София: Сиела.

REFERENCES:

Minchev, B. (2008). Obshta psihologia. Sofia: Siela.

Статии, доклади и студии в списания и сборници

ЛИТЕРАТУРА:

Димитров, И. (2017). Психологически предпоставки за интеркултурно възпитание и образование на деца и юноши в мултикултурна среда. Yearbook of the Faculty of Education, TRAKIA UNIVERSITY – STARA ZAGORA, Vol. 14, 16-31.

REFERENCES:

Dimitrov, I. (2017). Psihologicheski predpostavki za interkulturno vazpitanie i obrazovanie na detsa i yunoshi v multikulturna sreda. Yearbook of the Faculty of Education, TRAKIA UNIVERSITY – STARA ZAGORA, Vol. 14, 16-31.

Сборници и книги с редактор

ЛИТЕРАТУРА:

Гълъбова, Д. (2011). Текстови задачи в картинки и игри в подготвителната група в детската градина (сс. 192-200).В: Станев, С. (ред.) Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет (1971 – 2011)“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.

REFERENCES:

Galabova, D. (2011).Tekstovi zadachi v kartinki i igri v podgotvitelnata grupa v detskata gradina (ss. 192-200).In: Stanev, S. (Eds.) Sbornik nauchni trudove „40 godini Shumenski universitet (1971 – 2011)“. Shumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“.

Интернет източници

Не се включват в списъка с цитирана литература, а се посочват в бележка под линия.

 • Цитирането на литературата в основния текст става, като в скоби се посочва фамилията на автора на латиница, следва запетая и година на издаването (при точен цитат следва двоеточие и страница). Пример (Galabova, 2011: 193).
 • При цитиране в текста на публикация с двама автори, имената им се отделят със символа &. Пример (Dontsov & Stefanenko, 2000).
 • При цитиране в текста на публикация с повече от двама автори, след името на първия автор се пише et al. Пример (Dontsov et al., 1997).

Изпращане на материали и отговор от редакцията

Материали за издаване през текущата година могат да се изпращат до 30.09. на имейл aveleva@uni-ruse.bg В срок от пет работни дни главният редактор изпраща на автора имейл, потвърждаващ получаването на ръкописа. До 01.12 авторите биват уведомени относно решението за публикуване на изпратените от тях материали. След отпечатването на списанието, авторите получават по един екземпляр на хартиен носител.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев