Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

За списанието

Списание Педагогически новости се издава от катедра Педагогика при Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Тематичният обхват на списанието включва многообразната проблематика на педагогическото познание: теория на възпитанието и дидактика, частни методики, социална педагогика, история на педагогиката, сравнително образование, специална педагогика и педагогическа психология. В списанието се публикуват теоретични, експериментални и научно-практически материали, касаещи всички образователни нива: предучилищно, основно, средно и висше образование, както и ученето през целия живот

Списанието предоставя възможности за споделяне и популяризиране на актуалните постижения на теоретичната мисъл и на успешните иновативни практики в областта на педагогиката. То е адресирано към научни работници, учители, докторанти, студенти, родители, ангажирани с проблемите на възпитанието, обучението и развитието на личността.

Постъпилите за публикуване материали се рецензират от анонимни и независими рецензенти, експерти в съответната област. На всички етапи от подготовката и издаването на списанието, се следва политика на стриктно придържане към стандартите за етично поведение.

Списание Педагогически новости е годишно научно-методическо издание и се публикува на хартиен носител и на уеб-сайт http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев