Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Етичен кодекс

Етичният кодекс на списание Педагогически новости се прилага с оглед спазването на високи етични стандарти и избягване на злоупотреби при публикуването на резултатите от научни изследвания.

Задължения и права на редакционната колегия

Редакционната колегия на списание Педагогически новости предоставя безплатно достоверна и значима за педагогическата теория и практика информация

При доказателства за измама или плагиатство членовете на редакционната колегия предприемат незабавни мерки за отстраняване на въпросния материал от съдържанието на списанието и за налагане на забрана за публикуване в списание Педагогически новости на съответния автор.

Приемането, оценката и публикуването на материали в списанието става въз основа на техните научни качества и стойност, при съобразяване с препоръките на рецензентите.

Редакционната колегия не предоставя информация за постъпилите ръкописи и техните автори на трети лица, освен на хората, участващи пряко в процеса на оценяване и публикуване.

Членовете на редакционната колегия не участват в процеса на разглеждането на ръкописи от автори, с които са в конфликт на интереси.

Задължения и права на рецензентите

Рецензентите не обсъждат с трети лица предоставените им за рецензиране материали и техните автори.

Рецензентите отказват изготвянето на рецензия, ако считат, че проблематиката на материала не е в областта на техните компетенции.

Рецензентите изготвят рецензии и дават становище относно публикуването на ръкописите, като попълват специална бланка с критерии за експертиза съобразно стандартите на списание Педагогически новости.

Рецензентите уведомяват редакционната колегия при установено плагиатство, неспазване на авторското право и некоректно цитиране.

Задължения и права на авторите

Ръкописите, предлагани на списание Педагогически новости, трябва да бъдат оригинални, авторски разработки.

Авторите изпращат за издаване материали, оформени съобразно стандартите на списание Педагогически новости.

Авторите трябва да цитират коректно използваните от тях литературни източници.

При предложение от редакционната колегия към авторите да внесат корекции в ръкописите си, за да бъдат публикувани в списание Педагогически новости, авторите изпращат коригираните материали в изисквания срок или оттеглят ръкописите си.

В ръкописите си авторите не бива да изразяват политически пристрастия, да допускат лични нападки и неуважителен тон към цитираните автори.

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
Доц. д-р Багряна Илиева
Доц. д-р Валентина Василева
Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Десислава Беломорска
Доц. д-р Лора Радославова

Издател

Катедра Педагогика
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе

Русенски университет Ангел Кънчев