Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Редакционна колегия

Главен редактор

доц. д-р Ася Велева

Редакционна колегия

доц. д-р Валентина Василева

доц. д-р Десислава Стоянова

доц. д-р Виолета Ванева

Редакционна колегия

Главен редактор
доц. д-р Ася Велева
Редакционна колегия
доц. д-р Валентина Василева
доц. д-р Десислава Стоянова
доц. д-р Виолета Ванева

Издател

Катедра Педагогика, психология и история
Факултет Природни науки и образование
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе
Русенски университет Ангел Кънчев