Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

За списанието

Уважаеми колеги,
Новото списание „Педагогически новости” се издава от катедра „Педагогика, психология и история” с подкрепата на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, РБългария. Редакционната колегия на новото списание има амбицията да подбира и издава материали в областта на средното и висшето образование, представящи нови, актуални и полезни идеи в теорията, експерименталните изследвания, добрите практики и иновациите.
Както се вижда от първия брой ще каним автори не само от България, но и от всички европейски страни, които биха ни предложили иновативните си идеи и решения. Списание „Педагогически новости” е годишно списание, което ще излиза веднъж, максимум два пъти годишно, в зависимост от постъпилите материали. Имаме амбицията да го направим според изискванията за научно списание с импакт фактор и затова като начало ще започнем с анонимните рецензенти. Това ще гарантира безпристрастност и обективност на оценките и високо качество на публикациите. Научните области, които ще са обект на нашето внимание са възпитание, дидактика, предучилищно възпитание, частни дидактики, социална педагогика, педагогическа психология, съвременни технологии за възпитание и обучение и др.
В електронния вариант ще можете да четете интересуващите ви материали и да ги изтегляте в pdf формат. Надяваме се да цитирате коректно използваните материали от нашето списание. Очакваме и вашите статии и коментари!
Освен в електронен вариант списание „Педагогически новости” вече излезе и в книжно тяло, но в ограничен тираж, което ще може да се намери в Народната библиотека, университетската библиотека на Русенски университет и някои други библиотеки.

Редакционна колегия

Доц. д-р Ася Велева
(гл. редактор)
Доц. д-р Виолета Ванева
Доц. д-р Десислава Стоянова
Доц. д-р Валентина Василева

EDITORIAL BOARD
Asya Veleva (editor in chief)
Violeta Vaneva
Asya Veleva
Deci Stoyanova

Издател

КАТЕДРА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе
Русенски университет Ангел Кънчев