Годишно научнотеоретично списание
ISSN 1314-7714

Съдържание брой 2018

Уважаеми колеги,
Списанието „Педагогически новости“ се издава от катедра „Педагогика, психология и история“ при Русенския университет „Ангел Кънчев“. То е годишно научно-методическо списание, обхващащо многообразната проблематика на педагогическото познание: теория на възпитанието и дидактика, частни методики, социална педагогика, история на педагогиката, сравнително образование, специална педагогика и педагогическа психология. В списанието се публикуват теоретични, експериментални и научно-практически материали, касаещи всички образователни нива: предучилищно, основно, средно и висше образование, както и ученето през целия живот. Списанието предоставя възможности за споделяне и популяризиране на актуалните постижения на теоретичната мисъл и на успешните иновативни практики в областта на педагогиката.
Списание „Педагогически новости“ се публикува на хартиен носител и на web сайт http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/
Главен редактор: доц. д-р Ася Велева

Редакционна колегия

Доц. д-р Ася Велева
(гл. редактор)
Доц. д-р Виолета Ванева
Доц. д-р Десислава Стоянова
Доц. д-р Валентина Василева

EDITORIAL BOARD
Asya Veleva (editor in chief)
Violeta Vaneva
Asya Veleva
Deci Stoyanova

Издател

КАТЕДРА ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" 8
7017 Русе
Русенски университет Ангел Кънчев